MECLİS GÖREV VE YETKİLERİ

 1. İmamoğlu  Belediyesinin; stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak.
 2. Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, İmamoğlu  Belediye ve mücavir alan sınırları içinde nazım imar plânını yapmak.
 3. İmamoğlu  Belediyesi içindeki belediyelerin, nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişikliklleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını, aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek.
 4. Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin, uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak.
 5. Kanunlarla İmamoğlu Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak.
 6. İmamoğlu Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki iş yerlerine ruhsat vermek ve bu iş yerlerini denetlemek.
 7. Yetki alanındaki yolları yapmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projeleri yapıp uygulamak, buna dair yükümlülükler koymak, ve binalara numara verilmesi işlemini gerçekleştirmek.
 8. Coğrafî ve kent bilgi sistemleri kurmak.
 9. Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak.
 10. Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerleri ile halk sağlığına ve çevreye olumsuz etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak.
 11. İnşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahallarını belirlemek ve bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirleri almak.
 12. Sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak.
 13. Gıda ile ilgili olanlar da dâhil, birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmmak ve denetlemek. Yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak.
 14. Sorumluluk alanında zabıta hizmetlerini yerine getirmek.
 15. Sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphhane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak.
 16. Gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek, bunlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara, İmamoğlu  Belediye Meclis kararıyla ödül vermek.
 17. Gerektiğinde; sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak.
 18. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak. Bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yenidden
  inşa etmek.
 19. Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak. İmar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemmek.
 20. İtfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit ederek; konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önllemler yönünden denetlemek. Bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatlları
  vermek.
 21. Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek; bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya bu hizmetleri yürütürken; üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.
 22. Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları tahliye etmek ve yıkmak.
 23. Nazım imar ve uygulama imar planlarına uygun olmak kaydı ile Akaryakıt, Sıvılaştırılmış petrol gazı(LPG) ve Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) istasyonlarına İşyeri çalışma ruhsatı vermek.