• Kurumsal
 • Çalışan Aday Aydınlatma Metni

Çalışan Aday Aydınlatma Metni

İMAMOĞLU BELEDİYESİ ÇALIŞAN ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

İMAMOĞLU BELEDİYESİ(“Kurum”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla çalışan adaylarının kişisel verilerini, 6698 sayılı Kanun’un belirttiği sınırlar dâhilinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları doğrultusunda aşağıdaki ilkelere riayet ederek işlemekteyiz.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve en gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Çalışan adaylarının veriişlemeye konu olabilecek kişisel verileri aşağıdaki gibidir:

Veri Türü

Alınan Veriler

Kimlik Verisi

Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, doğum tarihiniz, doğduğunuz ülke, doğduğunuz şehir, cinsiyetiniz, medeni durumunuz, milliyetiniz

İletişim Verisi

Telefon numaranız, açık adres bilginiz, e-posta adresiniz

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Özgeçmişinizde yer verdiğiniz engelli olma durumunuz, adli sicil kaydınız.

Mesleki Deneyim Verisi

Öğrenim durumunuz, eğitim bilgileriniz (okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması), yabancı dil bilgileriniz, eğitim ve becerileriniz, katıldığınız seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, toplam iş tecrübeniz, çalışma durumu ve unvanınız, iş deneyimleriniz (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı), referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası).

Görsel ve İşitsel Veri

Fotoğrafınız (video CV)

Diğer

Sürücü belgesi verileri, yetkinlikleri, hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa CV’sine eklediği her türlü word, excel, sunum dosyaları

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Yukarıda belirtilen kişisel verilerKurum ile Çalışan Adayı arasında kurulan çalışan adayı-işveren adayı hukuki ilişkisi çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi ile insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması,
 • Yeni eleman istihdam edilmesi, adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,
 • Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması,
 • Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi,
 • Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMENİN HUKUKİ DAYANAĞI NEDİR?

Kişisel verileriniz, Kanun'un 5. maddesinde belirtilen bilgilendirmeye dayalı ve özgür irade ile açıklanan açık rızaya dayanarak işlenmektedir. Kurumumuz bunun dışında herhangi bir hukuki sebebe dayanarak kişisel verilerinizi işlememektedir.

Kişisel verileriniz, işe başvuru sürecinizde elden, e-posta, telefon yoluyla, yazılı form ile veya yüz yüze yapılan görüşmeler sırasında yapacağınız paylaşımlar ve güvenlik kameraları ile kayıt yapılması gibi yöntemlerle toplanmaktadır.

ÖZEL NİTELİKLİ HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

KVKK kapsamında, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlık, cinsel hayat, varsa ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

Sizden özellikle istemediğimiz sürece, paylaştığınız özgeçmişlerinizin içerisinde, profil sayfanızda veya bizimle yaptığınız destek görüşmelerinde özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamanızı öneririz.

Kurum tarafından Çalışan Adaylarının, özel nitelikli kişisel veriler arasında yer alan engelli olma durumunuza dair bilgiler, adli sicil kaydıverileriniz işlenmektedir.

Bu bağlamda özel nitelikli kişisel verileriniz;

 • Varsa fotoğrafınızla yüklediğiniz özgeçmiş, başvurunuzun değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Kurum içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak kullanılmaktadır ve departmanlar arasında paylaşılmaktadır ve yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir.
 • Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

Özgeçmişinizde veya sair kaynaklarda, referans olarak gösterdiğiniz kişilerin verilerini Kurum ile ilgili referans kişisinin bilgi ve rızasına uygun olarak paylaştığınızı ve referans sahibinin aksi yöndeki tüm talep ve iddialarının sorumluluğunun şahsınıza ait olduğunu kabul ve taahhüt etmektesiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE AKTARIYORUZ?

Kişisel verilerinizi referans olarak gösterdiğiniz kişilerle teyitleşmek amacıyla söz konusu kişilerle, iş başvurunuzun değerlendirilebilmesi amacıyla gerekli görülürse Kurum içinde ilgili departmanlarla ve gerektiğinde savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla avukatlarımızlave yetkili kurum ve kuruluşlarlapaylaşabiliyoruz. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE KADAR SÜREYLE SAKLIYORUZ?

Çalışan adaylarının kimlik, özlük, iletişim, sağlık, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, görsel ve işitsel veri ve mesleki deneyim kişisel verileri çalışan adayları tarafından başvurunun yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ KONUSUNDA HAKLARINIZ NELERDİR?

KVKK’nın 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel veriniz eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme, Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Kurum için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yayınlamış olduğu Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca başvurunuzda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunlu görülmüştür:

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası,
 • Yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu.

Yukarıdaki bilgileri içeren bir dilekçeyi kendiniz hazırlayabilirsinizveya Kurumumuzdan edineceğiniz başvuru formunu doldurup imzalamak suretiyle ve şahsen kimliğinizi ispatlamak suretiyle Kurumumuza teslim etmeniz veya başvuru formunda belirtilen diğer yöntemleri kullanarak Kurumumuza iletmeniz gerekmektedir.

Ayrıca, Kurum’dan yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme hakkınız vardır.

Kişisel verilerinizin KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Kurumdan talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

İLETİŞİMBİLGİLERİ

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

Tuna Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Bulv. No:30 İMAMOĞLU/ADANA

 

Aydınlatma Metnini okudum ve anladım.
 

Tarih

:

 

TC Kimlik Numarası

:

 

Ad Soyad

:

 

İmza:

: