T.C. İMAMOĞLU BELEDİYESİ 2018 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

11 Eylül 2018 15:32

T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

2018 YILI EYLÜL AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

05/09/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Abidin ALTUNBAŞ-Ali ŞİMŞEK-Mahmut BALLIK-Osman BOLAT-M.Aydın KANGUR-İsmail SAĞLAM-Hasan BULUT-Ahmet ÇABUK-İlyas DEMİRALP ve Süleyman SERT’in toplantıya katıldığı.

 

05/09/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ

H.Ali ÇETİN-Yusuf ÜNAL-Bülent ÖZER ve Recep İZCİ’nin katılmadığı,

 

07/09/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Ali ŞİMŞEK-Abidin ALTUNBAŞ-Osman BOLAT-Adnan BOLAT-Yusuf ÜNAL-M.Aydın KANGUR-İlyas DEMİRALP-Ahmet ÇABUK ve Süleyman SERT’ in toplantıya katıldığı.

 

07/09/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ

Mahmut BALLIK- Hasan BULUT-İsmail SAĞLAM-H.Ali ÇETİN-Bülent ÖZER ve Recep İZCİ’nin katılmadığı.

 

Belediye Meclisinin Mayıs Ayı toplantısının;

9.Olağan Toplantısının 16.Birleşiminin 1.Oturumu 05/09/2018 Çarşamba Saat:14.00’de

9.Olağan Toplantısının 17.Birleşiminin 1.Oturumu 07/09/2018 Cuma Saat:10.00’da

alınan Meclis Karar Özeti:

                                         Karar No: 2018/ 27

5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca meclis birinci başkan vekili seçimine geçildi.

Gündem hakkında Belediye Meclis Başkanı Meclis Birinci Başkan Vekili Seçimi için Ahmet ÇABUK’u aday olarak teklif ediyorum’’ dedi. Başka aday gösteren olmadığından oylamaya geçildi. Seçim gizli oylama ile yapıldı, oylama neticesinde yapılan tasnifle 12 Adet Zarf çıktığı, açılan zarflar sonucunda 12 geçerli oy ile Ahmet ÇABUK’un Meclis birinci Başkan Vekilliğine seçilmesine karar verildi.

                                         Karar No: 2018/ 28   

       5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi uyarınca 1 adet asil meclis kâtibi seçimine geçildi.

Meclis Kâtipliği seçimi için Meclis Başkanı Gazi ADAMHASAN meclis üyelerinden aday olarak asilliğe Ahmet ÇABUK’u teklif ediyorum dedi. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. Seçim gizli oylama ile yapıldı, oylama neticesinde yapılan tasnifle 12 Adet Zarf çıktığı, açılan zarflar sonucunda 12 geçerli oy ile Ahmet ÇABUK’un Meclis katipliğine seçilmesine karar verildi.        

 

                                               Karar No: 2018/ 29

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev ve çalışma esasları ile ilgili hazırlanan yönetmelik taslağının tasdik edilmesi ile ilgili, Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün Başkanlık onaylı 28/08/2018 tarih ve 01 sayılı teklif yazısı belediye meclisince görüşülmeye geçildi.

 

Belediyemiz Muhtarlık İşleri Müdürlüğüne ait aşağıda yazılı kuruluş, görev ve çalışma esasları ile ilgili yönetmeliği toplantıya katılan tüm meclis üyelerinin işaretle yapılan oylama neticesinde kabulüne 05/09/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

İMAMOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu yönetmeliğin amacı; İmamoğlu Belediyesi  Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün gelir ve gider bütçesinin hazırlanması, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerin kayıt altına alınması, faaliyetlerinin mahiyetine uygun olarak sağlıklı etkili ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tabloların zamanında doğru, muhasebenin temel kavramları ve kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkelerine uygun, kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak, karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ile Belediye gelir bütçesine konan gelirleri tahakkuk ettirerek gelir ve alacakların takip, tahsil işlemlerinin yürütülmesini düzenlemektir. Ayrıca Belediye mücavir alan içerisinde yaş sebze ve meyve ticaretinin kalite, standart ve sağlık kurallarına uygun olarak serbest rekabet yapılmasını sağlamak, Üretici ve tüketici çıkarlarının eşit ve dengeli olmasını sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Mali Hizmetler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

Dayanak

MADDE 3 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye yasasının 48. maddesi ve Norm Kadro İlke ve Standartlarına uygun olarak Meclis kararıyla oluşturulmuş; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 1. a) Belediye: İmamoğlu Belediyesini,
 2. b) Başkanlık: İmamoğlu Belediye Başkanlığını,
 3. c) Üst Yönetici: Belediye Başkanını,
 4. d) Müdürlük: Mali Hizmetler Müdürlüğü (Hesap İşleri Müdürlüğü),
 5. e) Şeflikler: Muhasebe, Gelir, Tebligat, Emlak-Çtv,
 6. f) Bütçe: Müdürlüğün Mali yıl içindeki gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin, hususları gösteren harcamaların yapılmasına izin veren Birim bütçesini,
 7. g) Bütçe Gideri: Müdürlüğün bütçesinde gider olarak tanımlanan her türlü işlemi,
 8. h) Analitik: Analize elverişli istatistikî veriler üretmeye ve uluslar arası karşılaştırmaya imkân vererek çözümlemesini,

ı) Tahakkuk esası: Bir ekonomik değerin; yaratıldığında başka bir şekle dönüştürüldüğünde mübadeleye konu edildiğinde el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilmesini,

 1. i) Ön ödeme: İlgili mevzuatında öngörülen hallerde kesin ödeme öncesi avans verilmesi veya kredi açılması şeklinde yapılan ödemeyi,
 2. j) Harcama Birimi: Belediyenin bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,
 3. k) Stratejik Plan: Belediyenin orta ve uzun vadeli amaçlarını temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren planı,
 4. l) Mali Yıl: Takvim yılını, ifade eder.

                                                                İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat

MADDE 5 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

 • Müdür
 1. Şef
 • Memurlar
 1. İşçiler
 • Sözleşmeli Memur
 1. Diğer personel

(2)  Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

 • Müdür
 1. Ön Mali Kontrol Şefliği
 • Muhasebe Şefliği
 1. İhale İşleri Şefliği
 • Gelir Şefliği
 1. Emlak Şefliği
 2. Çtv Şefliği
 3. Tebligat Şefliği

I)Mali Hizmetler Kalemi

i)Diğer Personel

 

(3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi Yazı İşlerinin Müdürlüğünün teklifi ve Belediye

Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Servis Sorumlusu” ve “ Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.

(4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Servis Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

Bağlılık

MADDE 6 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

 

        Müdürlüğün görevleri

        MADDE 7- (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu 60. maddesine istinaden Mali Hizmetler Birimi olarak Görev ve Sorumlulukları;

(1) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasında Strateji Geliştirme Müdürlüğüne gerekli desteği sağlamak,

(2) İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini de içeren Belediye Bütçesini hazırlamak ve belediye faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek,

(3) Belediye gider bütçesine konan giderlerin yerinde sarf edilmesini temin etmek ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak,
(4) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak,

(5) Belediye gelir bütçesine konan gelirleri tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,

(6) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek,

(7) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak,
(8) İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek

ve sonuçlandırmak,

(9) Mali konularla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgiler sağlamak ve danışmanlık yapmak,

(10) Belediyenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek,

        Müdürlük yetkisi

        MADDE 8 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, , bu yönetmelikte sayılan görevleri 5393 sayılı Belediye Kanununu ile tüm yasalarla belirtilen görevleri Belediye Başkanınca kendisine verilen yetki ve kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

        Müdürlüğün sorumluluğu

        MADDE 9 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

        Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

        MADDE 10 - (1)Mali Hizmetler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

(2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

(3)Mali Hizmetler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

(4)Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

(5) Mali Hizmetler Müdürü Belediyenin saymanıdır. Birimin tahakkuk, 1.sicil, 1.disiplin amiridir. Harcama yetkisi birim içinden Başkanlık olurlu ile tespit edilir.

          Masraf Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu

 MADDE 11-(1) Masraf birimi: Belediyeye ait gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesi, para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasına ilişkin muhasebe hizmetinin yapıldığı birim,

 1. a) Yıllık Analitik bütçe hazırlamak ve yıl içinde ödeneklerin uygun bir şekilde harcamalarının takip ve kontrollerini yapmak,
 2. b) Belediye birimlerinin personel, cari, sermaye ve sermaye transferi harcama kalemlerine ilişkin tüm ödemelerin yapılmasını sağlamak,
 3. c) Harcama birimleri mutemetlerinin bütçe içi ön ödeme işlemleri ile bunların sarfiyat evraklarının tetkik ve mahsup işlemleri yapmak,
 4. e) Memur maaş ve işçi ücretlerinin ödemelerinin yapılmasını ve yasal kesintilerini zamanında ilgili kurumlara ödenmesini gerçekleştirmek,
 5. f) Muhtaç asker ailelerine maaş ödemelerini yapmak,
 6. g) İlgili kurumlara ödenmek üzere emanete alınanlar ile firma ve şahıslar adına ödenmek üzere açılmış olan emanet hesapları ilgililerine ödemek,
 7. h) Günlük tahsilâtların bankaya yatırılmasını sağlamak ve tüm banka hesaplarının işlemlerinin takibinin gerçekleştirmek,
 8. i) Yapı Denetim firmalarının ödeme dosyalarını hazırlamak ve ilgilerine ödemek,
  j) Aylık geçici ve kesin mizan cetvelini düzenlemek, yıllık faaliyet raporunu hazırlamak,
  k) Yıl sonunda kesin hesabı hazırlamak üst yöneticiye ve Sayıştay başkanlığına sunmak,
  l) Bütün mali işlemleri tahakkuk ve belgelere dayalı olarak muhasebeleştirmek,
  m) Şefliğimize  gelen evrakları kayıt altına almak, iç ve dış birimlere gönderilen evrakların takibini yapmak,
 9. n) Belediyece idare edilen ambar müesseselerden her birinde bulunacak, her türlü madde, eşya ve malzeme ile daire ve  kurumlardaki demirbaş eşyaların giriş ve çıkış işlemlerini yaparak korunmasını sağlar.
 10. o) Alımı yapılan mal ve malzemenin, ilgili teknik ve idari şartnamelerin doğrultusunda ve ayniyat yönetmeliği esaslarına göre diğer işlemlerin yerine getirilmesini sağlar.

Tahsil Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 12 – (1) 2464 sayılı Belediye Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahsilât ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan birimdir.

 1. a) Veznelerde Emlak, Arsa, Arazi, Çevre Temizlik Vergisi gibi tahakkuklu tahsilâtlar ve Kesin Teminat, Çeşitli Gelir, Kayıt suret harcı vs. tahakkuksuz tahsilâtları yapmak,
  b) 3194 sayılı, İmar Kanununa aykırı olarak yapılmış olan inşaatlara yasanın 40–41–42. maddelerine göre Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tutulan zabıtlara istinaden çıkan Encümen Kararı ile kesinleşmiş olan cezaların tahakkuk ve tahsilâtını uygulayıp, süresi geçmiş olan ödemelere haciz varakası düzenleyip Tapu Müdürlüğü’ne haciz şerhinin konulması ve kaldırılması konusundaki işlemleri yapmak,
 2. c) Mahalli İdareler 1608 sayılı iç hizmet kanuna istinaden Zabıta Müdürlüğü’nce kesilen para ceza zabıtları Belediye Encümenince onaylandıktan sonra Karar ve Tebliğ İlmühaberi, Tebliğ Alındısıyla birlikte müdürlüğümüze tahsil edilmesi hususunda zimmetli olarak gönderilerek tarafımızca ilgili mükellef sicillerine tahakkuk ettirilerek tahsilâtını sağlamak,
  d) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat Şefliğinden gönderilen inşaat ruhsatı otopark bedellerinin tahakkuk ve  tahsilâtını yapmak. Süresi içinde ödenmeyen otopark bedellerine haciz işlemi takibi yapmak.
 3. e) Şeflik bünyesinde bulunan icra servisi tarafından tahsili yapılamayan alacakların evrak bazında hukuki çerçeve içerisinde işlemlerinin tamamlanmasından sonra icra ve haciz işlemleri

için servise intikal eden mükellefleri takibe alarak gecikme faizleriyle birlikte 6183 sayılı Amme Alacakları Kanunu gereğince işlemlerini  yapmak.
f) Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin takibi ve tahsilâtını yapmak.
g)   Belediye kasasına giren günlük tahsilâtın gün bazında ilgili envallerin mevcut bulunduğu yevmiye defterine işlenerek, ay sonunda ilgili hesapların yekünleri alınıp Muhasebe Şefliği hesapları ile karşılaştırılarak aylık gelir hesabı tutturmak,
h) Belediyemiz Genel evrak kayıt bürosundan gelen iç ve dış evrakların  giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak.

 1. i) Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı olarak görev yapan Tahakkuk Şefliği, Emlak ve Çevre Temizlik Şefliği ve Tahsil Şefliklerinin yapmış olduğu iş ve işlemlerle ilgili olarak tahsili

sonra icra ve haciz işlemleri için bu servise intikal eden alacakların 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununun ilgili maddeleri gereği mükellef ve borçlulardan alınmasını sağlamaktır.

 

Emlak-Çtv. Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 13 – (1) Belediyemiz sınırları dâhilindeki Bina, Arsa ve Arazilerin 1319 sayılı Emlak Vergisi kanununa göre Tarh ve Tahakkuklarını yapmak,

(2) 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre Belediyemiz sınırlarındaki işyerlerinin çevre temizlik vergilerinin Tarh ve Tahakkukları yapmak,

(3) Emlak, ÇTV ile ilgili evrak ve dokümanları oluşturup, bilgisayar kayıtlarına işlemek,

(4) Emlak, ÇTV ile ilgili mükellefiyet oluşturulmak ve mükellefiyet sonlandırmak,

(5)Eksik veya fazla beyan da bulunan mükellefleri tespit edip, bu tahakkuklarla ilgili sorun ve hataları düzelterek mükerrer kayıtları gidermek,

(6) VALİLİK bünyesinde Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü tarafından gönderilen Yeşil kart işlemleri için gelen kişilerin gayrimenkulü olup, olmadığını araştırmak,

(7)Belediyemiz tarafından yapılan kamulaştırma çalışmalarında parsellerle ilgili, ilişik kesme işlemleri yapmak,

(8)İSKİ ve İGDAŞ tarafından abonesi  yapılacak mükelleflere ait mesken veya işyerleri ile ilgili beyan sureti vermek,

(9) 1319 sayılı Emlak vergisi Kanunun 8. maddesi uyarınca vergi indirimleri yapmak,

(10) Emlak ve ÇTV bildirimde bulunmayan  veya eksik bildirimde bulunan mükelleflerin tespiti   yapılarak  re’sen tarh ve tahakkuk yapmak,

(11)Kamu kurum ve Kuruluşlarından gayrimenkul araştırması ile ilgili gelen yazılara  cevap vermek,

(12) Tapu dairelerine gayrimenkullerle ilgili rayiç değeri bildirmek,

(13)Mükelleflerin gayrimenkul bildirimleri ile ilgili yerinde tespit yaparak yoklama fişi düzenlemek,

(14)Emlak, ÇTV den borçlu mükellefleri tespit ederek Belediye icra servisine bildirmek,

(15) Belediyemizin  Posta Çeki hesabına yatırılan, şehir içi ve  şehir dışındaki mükelleflerimizin vergi  ödemelerinin mükelleflerin ilgili hesaplarına tahsilâtlarını yapmak,

(16) Belediyemiz Genel evrak kayıt bürosundan gelen iç ve dış evrakların  giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak.

Tahakkuk Şefliğinin görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 14 –  (1) 2464 sayılı Belediye Kanunu gereği hazırlanan ve Belediye Meclisimizce kabul edilen Gelir Tarifesine uygun olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer gelirlerin tahakkuk ve takip işlemlerini yapmakla sorumlu olan birimdir.

 1. a) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 12-16 mad. İstinaden İlan Reklam Vergileri ve 17-22 maddeleri gereği olan Eğlence vergilerini tarh ve tahakkuk ettirmek, denetimlerini yaparak dönem içersinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükelleflere 213 sayılı V.U.Kanunu gereğince yoklama fişi tanzim ederek resen beyan oluşturmak, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenlemek ve ilgililerine tebliğini sağlamak,
  b) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 29-33 maddeleri gereği olarak Haberleşme vergileri , 34-36 maddeleri gereği Elektrik tüketim vergilerinin beyanını kabul ederek tarh ve tahakkuk ettirmek,
 2. c) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 52–57 mad. İstinaden İşgal Harcını tarh ve tahakkuk ettirmek,
 3. d) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 76–78 maddeleri gereği olarak Ölçü ve Tartı aletlerinin periyodik muayenelere ilişkin beyanların kabul edilmesi ve buna ilişkin kontrol organizasyonun yapılarak, ilgili harçlara ilişkin tarh ve tahakkuk ettirmek,
  e) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun 79 maddesi gereği Bina İnşaat harçları ve Kayıt suret harçları, 80 mad. İstinaden İmarla İlgili Harçlardan parselasyon harcı, ifraz ve tevhit harcı, plan ve proje harcı, zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı ve yapı kullanma izni harçlarını, 82. madde gereği olarak muayene ruhsat ve rapor harçlarını, 83. maddesi gereği olarak sağlık belgesi harçlarının tarh ve  tahakkuk  ettirmek

 

 1. f) Belediye Gelirler Kanununun mükerrer 97. mad. istinaden Belediye kanununda harç ve katılım payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için ücret tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak, Tıbbi Atık ve Katı Atık bedellerinin tarh ve tahakkukunu yapmak,
 2. g) 2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanununun Vergi, Resim ve Harçlara ilişkin maktu olarak en az ve en çok miktarları gösterilen vergi ve harç tarife tekliflerini hazırlayarak Belediye Meclisine sunmak,
 3. h) Beyana dayalı vergi ve harçların kontrolü, takibi ve kaçakları yoklama memurlarınca yerinde yoklama fişi ile tespit edilerek  tarh ve tahakkuk ettirmek,
 4. i) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 86–94. maddeleri gereğince Harcamalara Katılma Paylarının tarh ve tahakkukunu düzenlenmek, 213 sayılı V.U.Kanunu dâhilinde ilgililerine tebliğini sağlamak.
 5. j) İlgili mevzuatlar dâhilinde her türlü vergi, resim ve harçlara ilişkin düzeltme kayıtlarını düzenlemek ve gerekli terkin işlemini sağlamak.
 6. k) Belediyemiz Genel evrak kayıt bürosundan gelen iç ve dış evrakların  giriş ve çıkış kayıtlarını tutmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

Görevin alınması

MADDE 17 – (1) Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm  işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

Görevin planlanması

MADDE 18 – (1) Mali Hizmetler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

Görevin yürütülmesi

MADDE 19 -(1)Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 20 – (1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp kaydedildikten sonra müdüre iletilir.

(3)   Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

(5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE  21 – (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür’ ün imzası ile yürütülür.

(2) Müdürlüğün,  Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlem

MADDE 22 – (1) Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.

(2) Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılabilir.

Arşivleme ve dosyalama

MADDE 23 – (1) Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır.

(2) İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.

(3) Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

Denetim, personel sicil ve disiplin hükümleri

MADDE 24 – (1) Mali Hizmetler Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

 • Mali Hizmetler Müdürü 1. Sicil amiri olarak personelin yıllık sicil notlarını verir.
 • Mali Hizmetler Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
 • Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma ve. İşlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından gerek görüldüğünde bu yönetmeliğin uygulanmasına yönelik, bu yönetmelik ile diğer kanun ve yönetmeliklere aykırı olmayacak şekilde iç genelge Belediye Başkanın onayı ile çıkarılabilir.

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1 – Harcama Birimlerindeki personeller ve birimle ilgili olan icra işlemleri, sigorta işlemleri, emekli sandığı işlemleri, memur yemek işlemlerini yürütmek üzere birimlere 6 ay içerisinde gerekli eğitimleri vermek ve harcama birimlerinin belirtilen işlemleri sorunsuz bir

şekilde yürütülmesini sağlamak ve koordine etmekle Mali Hizmetler Müdürlüğü görevlidir. Süre bitiminden sonra yukarıda belirtilen işlemler harcama birimleri tarafından yürütülür.

Geçici Madde 2 – Harcama birimlerinde yapılacak kontroller, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından ön malî kontrole tabi tutulacak malî karar ve işlemlerin usul ve esasları ile ön malî kontrole ilişkin standart ve yöntemler ile Mali İşlemlere İlişkin Süreç Akış Şeması bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanarak Üst yönetici onayına sunulur.

Yürürlük

MADDE 26 - (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

                                              Karar No: 2018/ 30   

       Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünün 01/06/2018 tarih ve 72394418-31709943-102/256 sayılı yazıyla, Belediyemizin esnaflara olan borçlarının ödenmesi için, Belediyemizin 2017 yılı bütçesi olan 8.600.000.00 TL’nin %10 olan 860.000.00 TL tutarında Kredi Kullanılması ve Kredi için Temlik verilmesi için, Belediye Başkanı Gazi ADAMHASAN’a yetki verilmesi ile ilgili, Meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamalar neticesinde İmar-Plan ve Bütçe Komisyon rapor doğrultusunda Belediye Başkanı Gazi ADAMHASAN’a Kredi Kullanılması için yetki verilmesine, işaretle yapılan oylamalar neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

 

                                             Karar No: 2018/ 31  

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 04/09/2018 tarih ve 72394418-99883035/550 sayılı, İmamoğlu ilçesi Saygeçit Mahallesi 347 Ada 1 Parselde Resmi Kurum Alanı olarak gözüken yerin Dini Tesis Alanı olarak Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2018 tarih ve 342 sayılı kararı ile onanmış olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yaptırılması ve onanması ile ilgili, Meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamaları neticesinde, İmamoğlu ilçesi Saygeçit Mahallesi 347 Ada 1 Parselde Resmi Kurum Alanı olarak gözüken yerin Dini Tesis Alanı olarak Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/06/2018 tarih ve 342 sayılı kararı ile onanmış olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planı istinaden 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yaptırılması ve onanmasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

   

 

 

     Gazi ADAMHASAN                           Ahmet ÇABUK                           Yusuf ÜNAL

         Meclis Başkanı                                  Meclis Kâtibi                               Meclis Kâtibi

 

HaberlerİÇERİK ARAMA