T.C. İMAMOĞLU BELEDİYESİ 2018 YILI EKİM AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

7 Ekim 2018 15:30

T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

2018 YILI EKİM AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

03/10/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Ali ŞİMŞEK- Abidin ALTUNBAŞ-H.Ali ÇETİN-Mahmut BALLIK-Bülent ÖZER-M.Aydın KANGUR-İsmail SAĞLAM-Adnan BOLAT-Ahmet ÇABUK-Süleyman SERT-Osman BOLAT-İlyas DEMİRALP’in toplantıya katıldığı.

 

03/10/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ

Hasan BULUT, Yusuf ÜNAL ve Recep İZCİ

 

05/10/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Abidin ALTUNBAŞ-Ali ŞİMŞEK-Recep İZCİ-Mahmut BALLIK-M.Aydın KANGUR-İsmail SAĞLAM-Adnan BOLAT-Osman BOLAT-Ahmet ÇABUK-Süleyman SERT-İlyas DEMİRALP-Yusuf ÜNAL’ın toplantıya katıldığı.

 

05/10/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ

Hasan BULUT-H.Ali ÇETİN ve Bülent ÖZER’in katılmadığı.

 

Belediye Meclisinin Mayıs Ayı toplantısının;

10.Olağan Toplantısının 18.Birleşiminin 1.Oturumu 03/10/2018 Çarşamba Saat:14.00’de

10.Olağan Toplantısının 19.Birleşiminin 1.Oturumu 05/10/2018 Cuma Saat:14.00’de

Alınan Meclis Karar Özeti:

                                     Karar No: 2018/32

2019 Yılı Mali Bütçe Tasarısı görüşmeleri ile ilgili meclis toplanıldı ve aşağıda yazılı bulunan Plan ve Bütçe-İmar Komisyonunca düzenlenen 2019 yılı Mali Bütçe Tasarısına ait rapor meclis üyelerinin yüzlerine karşı okunmaya başlandı. Belediyemizin:

1-Özel Kalem                 

           2-Yazı İşleri Müdürlüğü

           3-Fen İşleri Müdürlüğü

           4-Mali Hizmetler Müdürlüğü

           5-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

           6-Zabıta Müdürlüğü

           7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

           8-Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

 

1- ÖZEL KALEM

Gider bütçesi 1.319.283,75 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

01-Personel giderleri                                                                           : 328.850,00 TL

02-Sosyal güvenlik Kurum  ve devlet primi Giderleri                        : 23.000,00 TL

03-Mal ve Hizmet Alınması                                                                : 646.683,75 TL

05-Cari Transferler(Yardımlaşma Burslar öğr. Yrd)………………. : 165.500,00 TL

06-Sermaye giderleri…………………………………………………: 155.250,00 TL

 

2-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gider bütçesi 135.191,24 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

01-Personel Giderleri……………………………………………….: 86.630,00 TL

02-Sosyal Güvenlik Kurum Giderleri………………………………: 13.000,00 TL

03-Mal ve Hizmet Alınması…………………………………………: 35.561,24 TL

 

 

3-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 6.942.447,27 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

  • Personel giderleri ……………………………………………….: 222,38 TL
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Giderleri……………………………..:      318,75  TL
  • Mal ve Hizmet Alınması…………………………………………: 5.687.906,14 TL

06- Sermaye Giderleri………………………………………………..:    620.000,00 TL

                                     

4-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 116.998,28 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir

01-Personel giderleri ………………………………………………:  76.587,50 TL

02-Sosyal Güvenlik  Kurum Devlet pirimi Giderleri………………: 17.150,00 TL

03-Mal ve Hizmet  Alım Giderleri…………………………………: 21.437,52 TL

06-Sermaye Giderleri……………………………………………….:  1.823,26 TL

 

5-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 199.973.94 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

01-Personel giderleri …………………………………………………: 131.000,00 TL

02-Sosyal Güvenlik  Kurum Devlet pirimi Giderleri…………………:   24.450,00 TL

03-Mal ve Hizmet  Alım Giderleri…………………………………….:  44.523,94 TL

 

6-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 191.419,30 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir

01-Personel giderleri ……………………………………………………:  41.119,40 TL

02-Sosyal Güvenlik  Kurum Devlet pirimi Giderleri……………………:  25.219,70 TL

03-Mal ve Hizmet  Alım Giderleri………………………………………..: 92.932,42 TL

06-Sermaye giderleri …………………………………………………….:  32.147,78 TL

 

7- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 2.583.186,22 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

01-Personel giderleri ……………………………………………….:  566.475,00 TL

02-Sosyal Güvenlik  Kurum Devlet pirimi Giderleri……………….:    81.100,00 TL

03-Mal ve Hizmet  Alım Giderleri…………………………………..: 624.423,72 TL

04-Faiz Giderleri……………………………………………………..: 200.000,00 TL

05-Cari Transferler……………………………………………………: 240.500,00 TL

06-Sermaye Giderleri…………………………………………………:   11.812,50 TL

09-Yedek Ödenek……………………………………………………: 858.875,00 TL

 

8-MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Gider Bütçesi 11.500,00 TL olarak hazırlanmış dağılımı aşağıdaki şekildedir.

01-Personel giderleri …………………………………………………:  4.150,00 TL

02-Sosyal Güvenlik  Kurum Devlet pirimi Giderleri……………..…..:  2.100,00 TL

06-Sermaye Giderleri………………………………………………….: 5.250,00 TL

 

GİDER BÜTÇE TOPLAMI: 11.500.000,00 TL

GELİR BÜTÇE TOPLAMI: 11.500.000,00 TL

 

  • Vergi Gelirleri………………………………………………..: 1.187.630,29 TL

03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri………………………………:     409.397,90 TL

04-Alınan Bağış ve Yrd…………………………………………:      448.591,43 TL

05-Diğer Gelirler…………………………………………………:  9.149.280,38 TL

06- Sermaye Gelirleri…………………………………………….:     256.618,02 TL

08-Alacaklardan Tahsilat …………..……………………………:       48.481,98 TL

 

2019 Mali Yılı gider bütçesi finansmanının ekonomik sınıflandırılmasının (birinci düzeyi)  toplamları üzerinden ad okunmak suretiyle yapılan oylama ve harcama programları ile finansman programları üçer aylık dönemler itibarıyla toplamları üzerinden (birinci düzeyde) ad okunmak suretiyle yapılan oylamada yukarıda yazılı bulunan birimlere ait gelir ve gider bütçelerinin, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporu doğrultusunda Toplantıya katılan meclis üyelerinin işaretle yapılan oylamaları neticesinde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

      

 

                                              Karar No: 2018/ 33   

      Belediyemizin esnaflara olan cari borçlarının ödenmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’den, Belediyemizin 2017 yılı bütçesi olan 8.600.000.00 TL’nin %10 olan 860.000.00 TL (Faiz Hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş’ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40’ın dışında ve % 100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş’ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş.’ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş’ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş’ ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş’ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya, Belediye Başkanı Gazi ADAMHASAN’a yetki verilmesine, işaretle yapılan oylamalar neticesinde, 4 red oyuna karşın 9 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

 

 

 

     Gazi ADAMHASAN                           Ahmet ÇABUK                          Mahmut BALLIK

         Meclis Başkanı                                  Meclis Kâtibi                                 Meclis Kâtibi

 

HaberlerİÇERİK ARAMA