İmamoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklarına dair İdari Yaptırım Yönetmeliği | İmamoğlu Belediyesi

İmamoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklarına dair İdari Yaptırım Yönetmeliği

16 Şubat 2017 11:01

KARAR TARİHİ: 01/03/2017 KARAR NO:       2017/09  İMAMOĞLU BELEDİYESİ ZABITA  MÜDÜRLÜĞÜ  EMİR VE YASAKLARINA DAİR İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM AMAÇ : Bu Yönetmelik İmamoğlu Belediye sınırları dahilinde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların Belediyeye yüklediği görevleri yerine getirilmesinde Belediye Zabıtasına Kanunlar çerçevesinde tanınan görev ve yetkileri, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması, belde sakinlerinin sağlık, […]

İmamoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Emir ve Yasaklarına dair İdari Yaptırım Yönetmeliği

KARAR TARİHİ: 01/03/2017

KARAR NO:       2017/09

 İMAMOĞLU BELEDİYESİ ZABITA  MÜDÜRLÜĞÜ  EMİR VE YASAKLARINA DAİR İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

 1. BÖLÜM

AMAÇ : Bu Yönetmelik İmamoğlu Belediye sınırları dahilinde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer kanunların Belediyeye yüklediği görevleri yerine getirilmesinde Belediye Zabıtasına Kanunlar çerçevesinde tanınan görev ve yetkileri, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması, belde sakinlerinin sağlık, esenlik ve huzurunun temini amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket edenlere ilgili mevzuat ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesine göre idari yaptırımların uygulanması amacıyla hazırlanmıştır.

GEREKÇE : Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 ve 15. maddelerinde belirtilen yetki ve görevlerin yerine getirilmesi amacıyla, aynı kanunun 15/b maddesine istinaden hazırlanmıştır.

KAPSAM : Bu Yönetmelik İmamoğlu  Belediyesi ve mücavir alan hudutları içinde 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı Kanunu, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2872 (3301) sayılı Çevre Kanunu, 80 sayılı Hal Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 3257 sayılı Sinema ve Müzik Eserleri Kanunu, 7201-3220 sayılı Tebligat Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunun 10.08.2005 tarih 25902 sayılı resmi gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları ile ilgili yönetmeliğin, 552 sayılı Toptancı Halleri Hakkında Kanun, 1608 Sayılı Kanun, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek kabulü hakkında Kanun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 5727 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve diğer kanunlar gereğince uyulması, yapılması gereken kural ve yasaklar ile belirlenmiş tedbirleri kapsar.

 1. BÖLÜM

UMUMUN UYMASI GEREKEN EMİR VE YASAKLAR

MADDE-1 (a) Milli ve özel günlerde bayrak nizamnamesine uygun olarak tüm işyerleri, kurum ve kuruluşlar bayrak asmak zorundadır.

MADDE-2 (a) Zabıta Memurlarına, görevlerini ifa ederken görevlerini engelleyecek biçimde karışılamaz, karşı koyarak zorluk çıkarılamaz, küfür ve hakaret edilemez, kamuoyu oluşturularak görevi zorlaştırılamaz, müdahalede bulunulamaz. Kamu görevlilerine ve Kolluk Kuvvetlerine karşı gelenler gibi cezalandırılır. (b) Zabıta Memurları tarafından tebliğ edilen her türlü evrakın alınması zorunludur. Evrakı muhatabına vermemek, tebliğ edilen evraka zarar vermek, yanlış bilgi vermek ve asılsız bildirimde bulunmak yasaktır. (c) Zabıta Memurlarının denetimleri sırasında işyeri sahibi, sorumlusu veya çalışanı işyeri açma ve çalışma ruhsatı, vergi levhası, Pazar tatil ruhsatı vb. belgeleri görevli memura göstermeleri zorunludur.

MADDE-3 Özel Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere tüm iş yerleri Belediye Encümeni tarafından belirlenen açma ve kapama saatleri dışında işyerlerini açık bulunduramazlar.

MADDE-4 (a)Tüm işyerleri işyerinin; tavan ve yan daire sınırını aşmamak kaydıyla unvanını belirtir bir tabelayı işyeri dışına asmak zorundadır. (b) Reklam panoları işyerlerinin sadece ön cephesinden görünür şekilde asılacaktır. Tehlike arz edecek şekilde kaldırım üzerine dikey olarak asılamaz. (c) Yol ve kaldırımlardan gelip geçenlerin başlarına değecek şekilde tente, siper yapılamaz (Tente ve siperlerin asgari yüksekliği standartlara uygun olacaktır.)

MADDE-5 (a) Belediyenin ilgili birimlerinden izin almadan ve ilan harcını yatırmadan meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde el ilanı, broşür vb. dağıtılamaz.

MADDE-6 (a) Şehrin ana yolları, cadde, sokak, meydanları ve yaya kaldırımları her ne suretle olursa olsun kısa bir süreliğine dahi olsa işgal edilemez, mal konulamaz ve mal satışa arz edilemez. (b) Yaya yollarına her ne suretle olursa olsun motorlu-motorsuz araç park edilemez ve bu araçlar ile eşya boşaltma maksadıyla; yaya ve araç trafiğini aksatmayacak şekilde makul sürede geçici olması dışında; işgal edilemez. (c) Belediyeden izin almadan ürün satışı veya tanıtımını yapmak amacıyla meydan, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarına stant açılamaz ve bırakılamaz. (d) Mülkiyeti Belediyemize ait olan alanlar izinsiz olarak işgal edilemez.

MADDE-7 Abideleri, tarihi eserleri ve kültür değerleri kirletilemez, tahrip edilemez ve zarar verilemez MADDE-8 Belediye tasarrufundaki taşınmazlardan; izinsiz olarak toprak çekilemez, hafriyat neticesi oluşan veya inşaat yapmak amacı ile temellerde meydana gelen çukurlardan dolayı gerekli tedbirleri almadan vatandaşların can ve mal güvenliği tehlikeye atılamaz.

MADDE-9 İşyerleri, mesken sahipleri veya kiracılarınca imar harici gelişi güzel binanın herhangi bir duvarından soba borusu çıkarıp çevre rahatsız edilemez.

MADDE-10 Belediyece belirlenmiş adresleri, kapı numaraları, sokak ve cadde yönlerini gösteren levhaları; işyeri ve meskenlerin dış duvarlarının uygun görülen yerlerine montajları esnasında, işyeri ve mesken sahipleri tarafından engellenemez; konulmuş sokak levhaları ile bina numaralarını her ne suretle olursa olsun kırmak, tahrip etmek, bozmak, kirletmek, yerlerini değiştirmek, üstlerini başka cisim ile kapatmak, boyamak, sökmek suretiyle zarar verilemez ve bu konuda belediye çalışanlarına zorluk çıkarılamaz .

MADDE-11 İşyeri sahiplerince; yaya yolunun bir kısmını veya tamamını sac kepenk ve demir parmaklık yaparak işyerine katamaz.

MADDE-12 (a) Belediye mücavir alanı içerisindeki yapı sahipleri tarafından terk edilmiş, kullanılmayan yapıların, kapı, pencere, cam ve çerçevesi sökülmüş, içerisinde gizlenerek suç işlemeye müsait, yıkılmaya yüz tutmuş, can güvenliği açısından tehlike arz eden çevre açısından görüntü kirliliği oluşturan, virane olmuş, her türlü yapı ve binaların sahipleri tarafından onarılması zorunlu olup, onarılması mümkün olmayan yapıların ise yıktırılması mecburidir. Belediye tarafından yıkımı ve kaldırılması gerçekleştirilen yerlerin masraflarının % 20 fazlası ile sahibinden tahsil edilir. (b) Belediye mücavir alanı içerisinde bulunan boş arsalara, çöp, hafriyat vb. atıkların dökülmesini önlemek ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermemek için arsa sahipleri tarafından etrafının tel örgü veya perde ile çevrilmesi zorunludur.

MADDE-13 Belediye mücavir alanı içerisindeki arsalarda, bahçelerde, inşaat alanlarında bulunan kireç kuyusu, sulama kuyusu, fosseptik kuyusu, mahzen vb. kuyuların vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüreceğinden bu gibi kuyuların üstünün kapatılması ve etraflarının duvar ile çevrilmesi mecburidir.

MADDE-14 Halka açık alanlara ve resmi yapılara, tarihi yerlere, halkın kullanımına açık genel tuvaletlere yazı yazılamaz ve kirletilemez.

MADDE-15 (a) İşyerlerinde, meskenlerde, meydanlarda, caddelerde, sokaklarda ve boş alanlarda lastik, poşet, kağıt, yanık yağı, ayakkabı köselesi, sentetik elbise kırıntıları, anız vb. maddeler yakarak çevre rahatsız edilemez.

MADDE-16 Tıbbi atık üreten hastane, sağlık ocakları, poliklinikler vb. yerler tıbbi atıklarını diğer atıklardan ayrı toplayarak ve bu atıklar için özel olarak yapılmış üzerinde tıbbi atık yazılı torbaları içerisine koyarak, ağızlarını sızdırmayacak şekilde bağlamaları ve tıbbi atık aracı ile alınana kadar tıbbi atık konteynerinde muhafaza etmeleri mecburidir.

MADDE-17 Tüm araç sahibi ve sürücüleri, aracını park etmeleri için kamuya ait yeşil alanları kullanamazlar, yeşil alanları tahrip edemezler, yaya kaldırımlarını kıramazlar, yaya kaldırımlarına araçlarını çıkarmaları için dolgu yapamazlar.

MADDE-18 (a) İşyeri ve meskenlerde işin niteliğine göre bacalarda lüzumlu olan “baca filtre sistemini” taktırmaları ve çalıştırmaları zorunludur. Etrafa kurum ve is çıkararak çevreyi rahatsız edemezler ve ayrıca baca kurumlarını sık sık temizletip yangına sebebiyet vermemeleri zorunludur. (b) Unlu mamul üretim yerleri, ekmek fırınları ve mahalle fırınlarının, bacalarda gerekli olan “sulu baca filtre sistemini” taktırmaları ve çalışır vaziyette bulundurmaları zorunludur.

MADDE-19 İşyerlerinde çıkabilecek yangını önlemek ve çıkan yangını söndürmek için yeterli sayı ve nitelikte yangın söndürme cihazı bulundurulması zorunlu olup, bozuk, dolum tarihi geçmiş yangın söndürme cihazı bulundurulamaz.

MADDE-20 (a) TSE standart damgası bulunmayan korsan tüp satışı yapılamaz (b) Vatandaşın can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak şekilde meskûn mahal içerisinde cadde, sokak ve meydanlarda araç üzerinde LPG tüp bulundurarak park edilemez ve satış yapılamaz (c) Müşterilere satmış oldukları tüp gazları evlerine kadar götürüp montajını yapmaları zorunlu olup, kontrol edilmeden tüp gaz satışı ve belirlenen tüp gaz fiyatı üzerinden satış yapılamaz (d) Bakkal, ev ve marketlerde LPG tüplerinin satışı yapılamaz (e) Seyyar olarak açıkta (teneke, tanker vb.) akaryakıt ve LPG dolumu yapılamaz (f) LPG tüp gaz irtibat bürolarında boş dahi olsa tüp bulundurulamaz ve satış yerlerinde kanunen belirlenen miktardan fazla tüp bulundurulamaz.

MADDE-21 Belediyece tespit edilen mezat salonu harici tellallık yapılamaz.

MADDE-22 Oyun ve eğlence aracı olarak kullanılan patlayıcı maddelerin (içinde taneli kara barut bulunan kurbağa ve böcek şeklindeki eğlence malzemesini, adi fırfır maytapları, çiçek yağmuru saçan maytaplar, İspanyol maytapları, şenlik mumları gibi klor at ve fosfor karışımı ile üretilen patlayıcı oyuncak malzemelerini, şerit halindeki kağıt kapsüller, oyuncak tabanca mantarları ve mukavva kapsüller) satışını sadece proteknik madde üreticileri 1.grup perakende av bayileri ve 2. veya 3. Grup proteknik madde satışı izni bulunanlar yapacaktır. Bunlar dışında bakkal, market, pastane, kırtasiye, oyuncakçı vb. işyerlerinde satışı yapılamaz.

MADDE-23 Tüm işyerleri için ruhsatta belirtilen faaliyet konusu veya kapsamı dışında ikinci bir iş yapılamaz. Ruhsat ve faaliyet konusu ile ilgisi olmayan işyeri tabelası kullanılamaz.

MADDE-24 Zabıta Hizmetleri işyeri Denetim ve Kontrol Defterini Belediyeden alınması ve işyerinde muhafaza edilmesi zorunludur.

MADDE-25 Tüm işyerleri için, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, Pazar ruhsatı, vergi levhası, oda kayıt sicil levhası varsa gıda sicili ve üretim izin belgelerini işyerlerinin görünebilir bir yerine usulüne uygun olarak asmaları zorunludur.

MADDE-26 Tarım Bakanlığı tarafından üretim izni almış ve üzerinde nevi, cinsi, üretim ve son kullanma tarihlerinin belirtildiği etiketi olan kültür mantarı dışında, vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atacak başka tür mantar satışı yapılamaz. (Aksine hareket edenlerden para cezasının yanı sıra bu şekilde satışa sunulmuş olan mantarlar toplatılarak imha edilir)

MADDE-27 (a) Fikir ve sanat eserleri kanunu kapsamında korunan eser icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, cd, vcd, dvd gibi taşıyıcı materyallerin pazar, panayır, meydan, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarında satışa sunulamaz. Satışa teşebbüs edilen materyaller toplatılarak yetkili makamlara teslim edilir. (b) Umumi yol, yaya kaldırımı ve meydanlarda izinsiz olarak gazete, dergi ve kitaplar yerde teşhir edilerek satışa sunulamaz.

MADDE-28 (a) İşi gereği ölçü ve tartı aleti bulundurmamak veya müşteri aleyhine kullanarak hile yapmak yasak olup, mühürsüz ölçü ve tartı aletleri (el tartısı) kullanılamaz. (b) Yetki belgesi olmaksızın terazi, baskül, kantar ve litre gibi ölçü aletlerinin tamir ve bakımı yapılamaz.

MADDE-29 (a) Halkın sağlığına zarar verecek şekilde yıkanmadan, pişirilmeden, soyulmadan tüketilen gıda maddeleri üzeri açık şekilde satışa sunulamaz. (b) Son kullanma tarihi geçmiş, çürümüş, kokmuş, kurtlanmış veya bozulmuş hayvansal ve bitkisel gıda maddeleri işyerinde bulundurulamaz, üretimde kullanılmaz ve satışa sunulamaz. Ayrıca imha edilmesi için müsadere edilir. (c) Çevreyi temiz tutmak amacıyla kuruyemiş satıcıları müşterilerine kabuklu kuruyemiş satarken çerez atıklarını koymaları için yanında boş kese kağıdı, poşet ve külah vermek zorundadır.

MADDE-30 Gıda maddesi üreten imalathanelerin ve perakende satış yapan işyerlerinde; (a) İşyerinin temiz, boyalı ve badanalı olması, kullanmış oldukları bilumum malzemeleri temiz, bakımlı ve sağlam bulundurulması zorunludur. (b) Müşteri memnuniyeti prensiplerine uymak ve müşteriye saygılı davranmak zorunlu olup kötü muamelede bulunulamaz. (c) İş önlüğü, galoş ve eldiven giymeden çalışılamaz. (d) Müşteriye mal teslimi için kullanılacak poşet, birinci sınıf plastik malzemeden yapılmış “hışır poşet” diye tabir edilen nitelikte poşettir. Geri dönüşüm malzemesi atık plastikten yapılmış siyah vb. renkli poşet kullanılamaz. (e) İşyerlerinde yeterli büyüklükte ve sayıda ağzı kapalı çöp bidonu bulundurulması zorunludur. (f) İmalat yapılan işyerlerinin dışarı açılan pencerelerine haşerelere karşı korunmak için sineklik takılması zorunludur.

MADDE-31 (a) Faturasız satış yapılamaz ayrıca satılan malın faturasının müşteriye verilmesi zorunludur. (b) Ayıplı (kırık, çürük, aparatlarında eksiklik, defolu vb.) mallar satışa sunulamaz.

MADDE-32 (a) Manavlarda satılan sebze ve meyveler, şehir şebekesinden kullanılan su dışında kanal vb. gibi su kaynaklarından alınan su ile yıkanamaz. (b) Kanalizasyon şebekesine zarar vererek, kanalizasyon suyu ile sebze ve meyve yıkanamaz, arazi ve bahçe sulanamaz.

MADDE-33 İşyerlerinin daha fazla ekonomik kazanç elde etmek amacıyla işyeri çalışanları veya sahipleri çığırtkanlık yapamazlar, yoldan gelip geçen vatandaşlara baskı uygulayamazlar, önünü keserek kendi işyerlerinde alışveriş yapmaya zorlayamazlar.

MADDE-34 (a) Belediyeye ait yollarda ve parklarda kamuya ait ağaçların dallarını koparmak, kesmek, park ve bahçelerde tahribat yapmak, ağaç ve fidanları tahrip etmek, kuş avlamak, parkta bulunan çimlere basmak, süs bitkilerini koparmak, meyvelerini toplamak, parkta oyun araçlarını zarar verecek şekilde kullanmak ve kullanmalarına teşvik etmek yasaktır. (b) Kamunun kullanımına sunulan Belediyemizin yapmış olduğu bariyerlere, kaldırım taşlarına, aydınlatma direklerine ve lambalarına zarar verilemez.(Aksine hareket edenlerden para cezası yanında ayrıca vermiş olduğu hasar miktarı da tazmin edilir.)

MADDE-35 Dinlenme parklarında halkı rahatsız edecek şekilde oyun oynatılmaz, alkollü içki içilemez, hayvan otlatılamaz, huzur ve sükunu bozacak şekilde davranışlarda bulunulamaz.

MADDE-36 Şehir içerisinde, imar planlarında yol, park ve kamu arazileri olarak geçen alanlara, Belediyenin izni olmadan çevresindeki binalara, yollara, alt yapıya zarar vereceğinden dolayı gelişi güzel ağaç dikilemez.

MADDE-37 Mülkiyet sahipleri bahçe ve arsalarında meydan, cadde ve sokaklara uzanan, araçlara, toplu taşıma vasıtalarına ve vatandaşlara zarar veren ağaç dallarını budamak zorundadırlar.

MADDE-38 Meydan, park ve bahçelerde bulunan havuzlara girilemez, suyu hiçbir amaç için kullanılamaz, kirletilemez, çamaşır ve araç yıkanamaz. Kamuya ait umumi çeşmelerde ve hayrat çeşmelerinde araç vb. yıkanamaz.

MADDE-39 Park ve bahçelerin görünümünü, düzenini, estetiğini, temizliğini bozacak ve halkın istifade etmesini kısıtlayacak davranışlarda bulunulamaz.

MADDE-40 Belediye, Kamuya ait alanlardaki ağaçlar ile trafik işaret ve levhalarına reklam amaçlı metal levha, pano, bez, çağrı zilleri, kağıt ve benzeri afiş asılamaz, çivi vb. maddeler çakılamaz.

MADDE-41 (a) Binaların kapı pencere ve balkonlarından halı, kilim, sofra bezi vb. şeyler silkelenemez, çamaşır asılamaz, çöp atılamaz, su dökülemez. (b) Binaların ortak kullanım alanlarında ve dairelerin balkonlarında ekmek pişirilemez, çevreyi rahatsız edecek şekilde mangal yakılamaz. (c) Her türlü mesken ve işyerlerinin kapı, pencere, balkon, duvar ve saçak gibi dışarıdan görülecek yerlerine hasır, çuval, teneke, kafes vb. şeyler koyup görüntü kirliliğine sebebiyet verilemez.

MADDE-42 Binaların ön yüzündeki pencere, balkon, teras vb. yerlerde yeteri kadar tedbirleri almaksızın çiçek, saksı, testi ve her türlü eşya konulamaz. Ayrıca binada düşebilecek kiremit, beton ve dökülmeye yüz tutmuş sıva parçalarının bina sahipleri tarafından tamir edilmesi zorunludur.

MADDE-43 (a) Her türlü içme suyu niteliğinde olan kaynak suyu ve diğer akarsu, göl vb. su kaynakları kirletilemez . (b) Fabrikalar, işletmeler, atölye vb. yerlerden çıkan zehirli ve zararlı atık sular ile su ve toprak kirliliğine sebebiyet verilmesi yasak olup bu sular ile bitki ve bahçe sulaması yapılamaz.

MADDE-44 Her türlü sıvı atık, katı atık dönüşüm maddelerinin nakilleri esnasında çevreye zarar verilmemesi için nakil araçlarının sızdırmazlık şartlarına uygun olarak, koku yaymayacak kapalı kasa araçlarla nakledilmesi zorunludur.

MADDE-45 İşyeri ve meskenlerin balkon sularını, çatı oluklarında yağmur sularını tahliye eden boruların kırılması veya çürümesi sonucu damlatan kısımlarını tamir edilmesi ve klima cihazından damlayan suyu boru ile aşağıya indirmek zorundadır.

MADDE-46 Mesken, işyeri ve araç sahipleri temizlik amacıyla musluğa hortum takarak umumi çeşmelerde araçlarını yıkayamaz.

MADDE-47 Mesken ve işyerlerinin WC, banyo ve mutfak sularını; meydan, cadde ve sokağa akıtamazlar, mesken ve işyeri sahipleri meydan, cadde ve sokağa sızıntı yapan su kanallarındaki arızayı en kısa sürede tamir ettirmek zorundadır.

MADDE-48 Umuma açık genel tuvaletlerin temizliğine özen gösterilmesi, kolonya ve peçete bulundurulması, su kesintilerine karşı gerekli tedbirlerin alınması, yetkili organların belirlemiş olduğu fiyat tarifesinin görünür bir yerde asılı bulundurulması zorunludur. Belirlenen fiyat tarifesi dışında fazla ücret talep edilemez.

MADDE-49 Her ne amaçla olursa olsun evinde ve bahçesinde çöp bulundurulamaz, biriktirilemez, depolanamaz ve herhangi bir alanı çöp evine dönüştürülemez, çöp ve çöp konteynerleri karıştırılamaz ve toplanamaz.

MADDE-50 İşyerlerini ve evlerinin önünü temiz tutmaları (Süprüntü, döküntü ve ağaç yapraklarını temizlemeleri) ve çöplerini çöp konteyneri dışına atmamaları zorunlu olup Belediye Meclisi, Belediye Encümeni ve yetkili mercilerin belirlemiş olduğu saatlerin dışında zamansız çöp çıkararak çevre kirliliğine ve kötü görüntüye sebebiyet verilemez.

MADDE-51 (a) Belediye sınırları meskun mahal içerisinde mesken ve işyerlerinde başkasını rahatsız edecek şekilde evcil hayvanlardan köpek ve kedi beslenemez. (b) Her çeşit kümes hayvanı (tavuk, horoz, güvercin, kaz, hindi vb.) işyerinde, yaya yollarında, meydan, cadde, sokak ve boş alanlarda beslenemez, teşhir edilemez ve satışa sunulamaz. (c) Bulaşıcı hastalık meydana gelmesini önlemek maksadıyla itlaf (yok) edilecek hayvanlara mani olunamaz ve saklanamaz.

MADDE-52 (a) Veteriner hekimlerine kayıt edilmemiş, numara almamış, aşılama işlemini süresi içinde yaptırmamış, tasmasız, ağızlıksız, yular sız veya yuları gelip geçenlere zarar verecek kadar uzun tutmak, etrafa zarar verecek şekilde her çeşit hayvanı geçirmek, serbest, başıboş bırakmak ve şehir içinde hayvan dolaştırmak yasaktır. (b) Hayvanlar dövülemez, eziyet edilemez, hayvan oynatılamaz, dövüştürülemez (köpek, horoz), hayvana takatinden fazla yük yüklenemez, halkın şefkat hislerini rencide edercesine kırbaçlanamaz. (c) Yetkili kurumlardan müsaade alınmadan çadır kurarak yırtıcı ve yabani (yılan, akrep, maymun vb.) bilumum hayvan teşhir edilemez.

MADDE-53 Karasinek, sivrisinek ve bilumum haşerat bulunan ev ve işyeri sahiplerinin bu haşeretler ile mücadele eden ekiplere evlerini ve işyerlerini ilaçlatmaları zorunlu olup ilaçlama ekiplerine zorluk çıkaramazlar.

MADDE-54 (a) Belediye sınırları içerisinde ana cadde, sokak ve mahalle aralarında, park, mesire yeri, yeşil alanlarda büyük ve küçükbaş hayvanlar (sığır, koyun, keçi, dana vs.) otlatılamaz. (b) Yaya ve araç trafiğini tehlikeye sokacak şekilde sürü halinde büyük ve küçükbaş hayvanlar ana caddelerden geçirilemez.

MADDE-55 (a) Belediyeye ait hayvan pazarı dışında meydan, cadde, sokak ve boş alanlarda hayvan satışı yapılamaz. (b) Belediye ve Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından kurban kesimi için belirlenen yerler dışında meydan, cadde, sokak, boş alan vb. yerlerde kurbanlık hayvan kesimi yapılamaz. (c) Kurban Hizmetleri Komisyonu, Kasap Odası Başkanlığı ve Halk Eğitim Merkezi tarafından verilen kasap yaka kartı(yeterlilik belgesi) olmayanlar kurbanlık hayvan kesimi yapamaz.

MADDE-56 Meskun mahal içinde hayvan beslenemez, bu maksatla özel hayvan barınağı yapılamaz veya konut müştemilatının bir bölümü ahır olarak kullanılamaz.

MADDE-57 Meydan, cadde, sokak, boş alanlara ve evin bahçesine hayvan gübresi dökülemez, kurutulamaz ve depolanamaz.

MADDE-58 Büyük ve küçük her türlü hayvan ölülerini her nerede olursa olsun açıkta bırakmak; meydan, park, bahçe, mahalle, cadde, sokak ve umuma mahsus yerlere atmak yasaktır.

MADDE-59 (a) Belediyece belirlenmiş oto galericiler sitesi haricinde şahıslar ikinci el araçlarını meydan, cadde, sokak, yaya kaldırımında ve kendisine ait işyerinde satışa sunamaz ve sergileyemez. (b) Oto galericilerin ve oto parkların kapalı kısmında sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz ile çalışan araçlar bulundurulamaz.

MADDE-60 Belediyece belirlenmiş inşaat malzemeleri sitesi dışında meydan, cadde, sokak, boş alanlarda ve kendisine ait işyerinde demir, çimento, kireç, tuğla, kiremit vb. inşaat malzemeleri satışa sunulamaz ve sergilenemez.

MADDE-61 Belediyece belirlenmiş saman pazarı haricinde şehrin muhtelif yerlerinde araç üzerinde veya boş alanlarda saman depolanamaz ve satılamaz.

MADDE-62 (a) Belediyece belirlenmiş hurda döküm alanları haricinde şehrin muhtelif yerlerinde meydan, cadde, sokak, boş alanlarda ve evinin bahçesinde hurda alım satımı yapılamaz, biriktirilemez, depolanamaz ve görüntü kirliliğine sebebiyet verilemez . (b) Hurdacılar depolarında biriktirdikleri hurdalar içinde bulunan tehlikeli ve zehirli maddeler içeren hurdaları diğer hurdalardan ayrı olarak depolamaya ve emniyet tedbirlerini almaya mecburdurlar. (c) İlçe dışından gelen hurdacıların Şehir Merkezine girmeleri yasaktır.

MADDE-63 Belediyece belirlenmiş odun ve kömürcüler sitesi dışında şehrin muhtelif yerlerinde meydan, cadde, sokak ve boş alanlarda odun ve kömür depolanamaz, satışa sunulamaz.İrtibat bürolarında numune olarak kömür çeşitlerinden ağzı açık bir torbadan fazla kömür bulundurulamaz.

MADDE-64 Kömür satış izin belgesi olmadan TSE standartlarına uygun olmayan ve hava kirliliğine neden olan ısınma amaçlı kömür satılamaz, satışa sunulan kömürler çuvallı bir şekilde ve üzerinde cinsi, menşeini ve fiyatını gösterir levha bulundurulacaktır.

MADDE-65 (a) Belediyece belirlenmiş nakliyatçılar sitesi dışında şehrin muhtelif yerlerinde meydan, cadde, sokak, boş alanlarda ve çevre yolu güzergahında traktör, kamyonet, kamyon vb. araçlar; nakliye amaçlı bekleyemez ve park edemez. (b) Kullanmadığı veya kullanılmaz hale gelen traktör, kamyonet, kamyon, binek araç, otobüs, TIR, TIR dorsesi, karavan, römork ve bunların mütemmim cüzlerini vb. araçlarını mahalle, cadde, sokak aralarına ve boş alanlara koyması yasaktır.

MADDE-66 Belediyece belirlenmiş dericiler sitesi dışında şehrin muhtelif yerlerinde meydan, cadde, sokak, boş alanlarda deri işlemek, alım satımı yapmak, depolamak, irtibat bürolarının içerisinde ve dışarısında, yaya yollarında ve muhtelif araçlar üzerinde deri biriktirilemez

MADDE-67 Belediyenin taşınmasına gerek gördüğü iş kollarının bir arada faaliyetlerine devam edeceği sitelerine ayrılan alan dışında, şehrin muhtelif yerlerinde cadde, sokak, meydan, boş alanlarda faaliyette bulunmaları bu maddenin kapsamı içerisindedir.(Aksi halde faaliyet gösterenlere para cezası uygulanmasının yanı sıra işyeri kapatılır)

 1. BÖLÜM

EKMEK FIRINLARI VE FABRİKALAR HAKKINDA EMİR VE YASAKLAR

MADDE-68 Belediye, Fırıncılar Odası veya yetkili organların belirlemiş olduğu gramajın haricinde; eksik gramajlı ekmek, simit vb. unlu mamuller imal edilemez ve tasdik edilen ücret haricinde fahiş fiyat ile satış yapılamaz.(Eksik gramajlı ekmek vb. unlu mamuller toplatılır)

MADDE-69 Fırıncılar ve ekmek fabrikaları tarafından imal edilen her çeşit ekmeğin gramajı, diğer ekmeklerin gramajları ile aynı olması zorunludur. Eksik gramajlı çeşit ekmek üretilemez .

MADDE-70 Ekmek satış yerleri ve fırınlar gramaj ve fiyatı gösterir levha asmak zorundadır.

MADDE-71 Bilumum ekmek fırınları ve fabrikaları tarafından, imal ettikleri ekmekler üzerine firmaya ait tanıtıcı etiket koymaları zorunludur.

MADDE-72 Ekmek satış ve üretim yerlerinin iyi tartar dijital terazi bulundurmaları zorunludur.

MADDE-73 Fırın işletmelerinde lahmacun ve börek malzemesi bulundurarak müşterinin talebi üzerine tek tek lahmacun ve börek pişirilemez, satılamaz, ocakta tava vb. yemekler pişirerek dışarıya servis yapılamaz ve fırın içerisine masa sandalye koyarak lokanta işlevi gördürülemez.

MADDE-74 Fırınlarda bayat ekmekler tekrar ısıtılarak yeniden satışa sunulamaz

MADDE-75 Cadde, sokak, yaya yolları ve boş alanlarda üstü kapalı olsa dahi ekmek satışı yapılamaz.

MADDE-76 Fırıncılar; meskun mahalde, yaya yollarında, meydan, sokak ve boş alanlarda az miktarda dahi olsa odun stoklayamaz. Günlük ihtiyaçları kadar yakacaklarını işyerinin iç mekanında muhafaza etmeleri zorunludur.

MADDE-77 İmal edilen ekmek, ekmek çeşitleri ve unlu mamullerinde insan sağlığına zarar veren sinek, haşere, kaya tuzu, çuval ipi, odun parçası, sigara izmariti vb. maddelerin çıkmamasına gerekli özenin gösterilmesi zorunludur.

MADDE-78 Un çuvallarının depolandığı alanda taban ile teması engelleyen paslanmaz ızgara bulundurulması, örümcek ağı, fare ve haşerelere karşı gerekli tedbirlerin alınması zorunludur.

MADDE-79 Kullanılan hamur kazanı kirli, paslı, kırık olamaz, düşük randımanlı un kullanılamaz ve hamur üzerine konan pasa bezlerinin temiz ve hijyenik olması, hamur kazanının temiz tutulabilmesi için üzerinin sürekli kapalı tutulması zorunludur.

MADDE-80 Fırıncıların tezgahında bulundurdukları ekmeklerin veya satış noktalarına nakledilen ekmeklerin dış etkenlerden muhafaza etmek amacıyla ekmek üzerine örtülen bezin hijyenik ve temiz olması zorunludur.

MADDE-81 Fırınlardan ve ekmek fabrikalarından perakende satış yerlerine ekmeklerin naklinin, galvanizli paslanmaz sac veya kontrplak ve sunta döşenmiş toz girmeyecek şekilde mazbut ve intizamlı şekilde her tarafı kapalı araçlarla yapılması zorunludur.

MADDE-82 Ekmekler siyah poşet içerisinde veya gazete kağıdına sarılı vaziyette satışa sunulamaz.(Mürekkepsiz ambalaj kağıdı ve hışır diye tabir edilen poşet kullanılacaktır)

MADDE-83 Unlu mamulleri ve ekmek üretim yerleri, ürünlerini satış noktalarına nakilleri esnasında, satış noktalarındaki işyerleri kapalı iken ürünlerini meydan, cadde, sokak ve yaya kaldırımlarına yeteri kadar tedbir almadan dış etkenlere karşı açıkta bırakamaz.

MADDE-84 Ekmek üretim yerleri ticarethanelerini kapatarak rekabet koşullarını azaltmak maksadıyla şehirde ekmek buhranına sebebiyet veremezler.

 1. BÖLÜM

KASAPLAR, TAVUK ETİ VE BALIK SATIŞI

YAPAN İŞYERLERİNİN UYMASI GEREKEN EMİR VE YASAKLAR

MADDE-85 Kombina mezbaha harici hayvan kesimi yapılamaz, muayenesiz ve damgasız et satışı yapılamaz, kasap dükkanı önünde veya iç kısmında her ne amaçla olursa olsun adaklık ya da kurban kesim yapılamaz

MADDE-86 Kasap ve tavuk satışı yapan dükkanlarda; (a) Etleri muhafaza için dükkanında buzdolabı veya camekanlı vitrin bulundurmak zorunludur. (b) Etlerin üzerine madeni levhalar veya süs bakımından renkli kağıtlar yapıştırılamaz (c) Bütün veya parça halinde bulunan etlerin üzerlerine koyun, keçi, sığır, manda, dana vb. gibi etin nevi ve mahiyetini ve fiyatını bildirir etiket takılması zorunludur. (d) Müşteriye satılan etin tartılması esnasında jelatin dışında gazete kağıdı vb. malzeme kullanılamaz.

MADDE-87 Mezbahada kesilen hayvan etleri ve sakatatları dükkan haricinde seyyar olarak satılamaz

MADDE-88 (a) Kasap dükkanlarında sucuk, sakatat, pastırma vb. et mamulleri imal edilemez. Ayrıca dükkanlarda deri ve sakatat bulundurulamaz (b) Sakatatçı işyerlerinde kıyma makinesi bulundurulamaz.

MADDE-89 Kasap dükkanlarında ve et satışı yapılan (market, şarküteri vb.) yerlerde kıyma makinesi bulundurulması mecburidir. Kıyma çekme işi müşterinin gözü önünde yapılacaktır. Kasap dükkânları ve et satışı yapılan (market, şarküteri vb.) yerler haricinde kıyma çekimi yapılamaz.

MADDE-90 Belediyeden izin almaksızın başka il ve ilçelerden et getirilerek satışa sunulamaz.

MADDE-91 Dükkan harici meydan, cadde ve sokak aralarında açıkta et, balık ve tavuk satışı yapılamaz.

MADDE-92 Balık satış yerlerinde; (a) Balıkçı dükkanlarında balık muhafazası için yeteri kadar buzdolabı bulundurulması; teşhir için tahtadan tezgah yaptırılması ve galvanizli veya paslanmaz sacdan yapılmış yeteri kadar kap bulundurulması zorunludur. (b) Veteriner raporu olmayan balıklar, kokmuş, kokuşmaya yüz tutmuş ve fena görünüm arz eden balıkların satışı yapılamaz.(Bu tür ürünlerin veteriner kontrolünde imhası yapılır.) (c) Balık satıcıları balık temizliğinde şehir şebeke suyunu kullanmaları, kullanılan suların atık su giderine bağlamaları zorunlu olup, balık temizliğinde kullanılan suyu cadde ve sokağa akıtamazlar.

MADDE-93 Kasap, balık ve parçalanmış tavuk mamulleri satışı yapan işyerleri dükkanın herhangi bir yerine ızgara veya mangal koyarak et, balık ve tavuk ürünlerini pişirerek lokanta gibi faaliyette bulunamazlar.

 1. BÖLÜM

PASTANE, ÇAY OCAĞI, KAFETERYA, LOKANTA VE TATLICILARIN UYMASI GEREKEN EMİR VE YASAKLAR

MADDE-94 Pasta hane, çay ocağı, kafeterya, lokanta ve tatlıcı dükkanlarında galoşsuz, eldivensiz, kıyafeti ve önlüğü kirli personel çalıştırılamaz.

MADDE-95 İmalathane ile iç içe bulunan işyerlerinde imalathane ile oturma salonu birbirinden tamamen ayrı olacaktır.

MADDE-96 Bu işyerlerinde kullanılan masa, sandalye ve koltuklar her zaman temizlenebilir malzemeden yapılmış olacaktır. Masa üzerine temiz örtüler örtülecektir. Kirli ve yırtık örtüler kullanılamaz.

MADDE-97 İmalathanenin zemin ve zeminden 2 metreye kadar, duvarlarının ve tezgah kısmının her zaman yıkanabilecek, su geçirmez maddeden (karo, mermer, seramik vb.) yapılmış olması, geri kalan kısımlar ve tavanın yağlı boya vb. boyalarla boyanması zorunludur.

MADDE-98 Bu işyerlerinin münasip bir yerine müşterilerin ve personelin el yıkamaları için yemek salonuna görünmez bir yerde yeteri kadar bayan ve erkek tuvaleti ile lavabo, havlu veya kağıt peçete bulundurulması zorunludur.

MADDE-99 (a) Lokantalarda damgasız et ürünleri kullanılamaz; dükkan dışında döner kesimi yapılamaz ve üzeri açık olarak dışarıya yemek servisi yapılamaz. (b) Kapların yıkanacağı yer ve yemek pişirmeye mahsus kısımlardan tabanları, duvarları zeminden 2 metre yüksekliğe kadar fayans, mermer, vb. gibi yıkanabilir madde ile kaplanmış olacaktır.Ayrıca yıkanmış kapların süzülmesi için özel oluklu kap bulundurulacaktır. (c) Bu işyerlerinde gıdaların muhafazası için buzdolabı bulundurmak mecburidir.

MADDE-100 Limonata, su, ayran, şalgam vb. içecek maddeler camdan veya bunların vasıflarını bozmayacak bir maddeden yapılmış, mazbut ağızları kapalı musluklu kaplar içerisinde satılacaktır

MADDE-101 Bu gibi işyerlerinde bazı maddelerin pişirme ve imal edilmesi esnasında çıkacak olan koku, duman vb.’nin salona inhisar etmemesi için davlumbazla boru tertibatı ile kimseye zarar vermeyecek şekilde dışarıya çıkarılması ve dışarı çıkarılan boruların çevredekilere rahatsızlık vermeyecek şekilde yükseltilmesi zorunludur.

MADDE-102 Çay ocakları ve lokantalar; müşteriyi ağırlamak için işyeri dışına, yaya yollarına, cadde ve sokağa masa, sandalye, kürsü, tabure vb. koyarak faaliyette bulunamazlar .

MADDE-103 Çay ocakları ve bakkallar menemen, yumurta, çiğ köfte vb. yiyecekler yaparak lokanta işlevi gibi faaliyette bulunamazlar

MADDE-104 Çay ocaklarında tavla, domino, okey ve her türlü kağıt oyunları oynatılamaz.

 

 1. BÖLÜM

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

MADDE-105 Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden; (a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan, (b) Belediye Encümeni tarafından belirlenen açılış ve kapanış saatlerine uymayan, (c) İşyeri Açma ve Çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümlerine aykırı olarak işletildiği tespit edilen, Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin işletmecilerine Belediye Encümenince 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 6. maddesine istinaden idari para cezası verilir.

MADDE-106 (a) Birinci sınıf kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ve kır bahçesinde bölgesel veya yerel olmak üzere beş (5) farklı günlük gazete ve en az yüz (100) farklı kitabın bulunduğu kitaplık bulundurulması zorunludur. (b) İkinci sınıf kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ve kır bahçesinde bir (1) bölgesel veya yerel olmak üzere en az üç (3) farklı günlük gazete ve en az elli (50) farklı kitabın bulunduğu kitaplık bulundurulması zorunludur. (c) Üçüncü sınıf kahvehane, kıraathane, çay bahçesi ve kır bahçesinde bir (1)bölgesel veya yerel olmak üzere en az iki (2) farklı günlük gazete ve en az yirmi beş (25) farklı kitabın bulunduğu kitaplık bulundurulması zorunludur.

MADDE-107 Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapsamı içerisinde bulunan, içkili işyeri açma ve çalışma ruhsatı olan işyerlerinin haricindeki, işyerlerinde açıkta içki içilemez ve işyeri sahibinde içilmesine izin verilemez, tek tek kadehte içki satılamaz.

MADDE-108 İşletmelerden bar, pavyon, kıraathane, birahane, oyun salonları, internet salonu, çay bahçesi vb. yerlerde yapılacak denetimler esnasında çalışanların (hizmet veren personel) müşterilerden ayırt edilebilmesi için müesseselerinin belirleyeceği tek tip elbise, tek tip kıravat, yaka kartı, fular vb. giysilerden herhangi birini kullanmaları zorunludur.

MADDE-109 Kahve, çay pişirilen, içki ve meze hazırlanan ocak, mutfak gibi yerlerin zemini, tezgahın üzeri ve zeminden tavana doğru 2 metre yüksekliğe kadar su geçirmez mermer, fayans vb. malzeme ile kaplanmış olması zorunludur. Geri kalan kısımlar ve tavan, yağlı boya vb. boyalar ile boyanacaktır.

MADDE-110 Ocak kısmı, işyerinin diğer bağımsız bölümlerinden tamamen ayrılmış olacak ve ocaktan çıkabilecek koku ve dumanın diğer bölümlerine inhisar etmemesi için davlumbazlı boru tertibatı ile kimseye zarar vermeyecek şekilde dışarıya çıkarılması mecburidir.

MADDE-111 Bu gibi işyerlerinde iç ve dış mekanın temiz olması, İnternet salonu, kafe, sinema, tiyatro, çay bahçesi ve düğün salonu gibi yerlerde bay ve bayan için ayrı ayrı WC-Lavabo bulundurulması zorunludur.

MADDE-112 Canlı müzik izni olan yerlerde, belirlenen saatler dışında ve ilgili mevzuatta belirtilen ses seviyelerinin üstünde halkın huzur ve sükununu bozacak şekilde yayın yapılması yasaktır.

MADDE-113 Otel odalarında tuvalet banyo bulunmayan yerlerde her katta her beş yatağa bir adet lavabo, her beş yatağa tuvalet, tuvalet kağıdı, temizlik maddeleri(sabun,sıvı sabun, şampuan vb.) bulundurulması ve temiz tutulması zorunludur. Otelin bütün iç mekanlarının bit, tahta kurusu, hamam böceği, sinek, haşarata karşı sürekli olarak ilaçlanması, otel odalarının çarşaf, yastık, yorgan ve battaniyelerinin temiz ve hijyenik olması, kirli ve yırtık olmaması zorunludur.

MADDE-114 Hamamların soyunup giyinme yerleri, bölme veya camekanla ayrılmış odalar şeklinde yapılacaktır. Bu odalarda soyunanlara kafi miktarda elbise asmaya mahsus askılar bulundurulması zorunludur.

MADDE-115 Bütün soyunup giyinme yerleri ile merdivenler ve koridorlar, muşamba vb. malzemeler ile döşenecektir. (Karo, mermer, fayans olduğu taktirde muşambaya gerek yoktur)

MADDE-116 Yıkanma ve temizlenme yerleri ile tuvaletlerin zemininin ve 2,5 metreye kadar duvarlarının mermer, fayans gibi hiç bir yerde su birikintisi bırakmayacak şekilde dizayn edilmiş olması zorunludur.

MADDE-117 Hususi hamamlarda hamam takımları her zaman temiz ve sağlam olacak, her müşteri için ayrı takım kullanılacaktır. Kirli, yırtık takım kullanılamaz ve bir takım birden fazla müşteriye verilemez.

 1. BÖLÜM

BERBER VE KUAFÖRLER İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

MADDE-118 Berber ve kuaför dükkanlarının zemini su geçirmez bir madde ile kaplanacaktır. Duvarları boyalı, kağıt kaplama, formika veya lambri vb. malzeme ile kaplanmış olacaktır.

MADDE-119 Berber ve kuaför dükkanlarında çalışma tezgahlarının üzeri mermer veya seramik gibi malzemeler ile döşenmiş olacaktır. Koltuk, kanepe, sandalye vb. eşyaların kolayca temizlenebilecek maddeden yapılması zorunludur.

MADDE-120 Meydan, cadde ve sokaklarda ne suretle olursa olsun dükkan harici seyyar olarak berberlik ve kuaförlük yapılamaz.

MADDE-121 Berber veya kuaför dükkanlarında şehir içme suyu ve şofben ile birlikte yeteri kadar lavabo bulundurmak zorunludur.

MADDE-122 Berber ve kuaför dükkânlarının tıraş malzemeleri ve aletleri daima temiz ve kapalı kaplar içerisinde muhafaza edilecektir. Pudralar her müşteriye ayrı bir pamuk parçası ile sürülecektir. Kullanılan jilet, pamuk vb. malzemeler ikinci bir müşteri için kullanılamaz.

MADDE-123 Berber ve kuaför dükkânlarında kullanılan aletlerin makas, ustura vb. aletlerin dezenfeksiyon işlemi için sterilizasyon cihazı bulundurulması zorunludur.

MADDE-124 Berber ve kuaförlerin müşterilerine kullandıkları kesim önlüğü ve havluların kirli ve yırtık olmaması, hijyenik ve temiz olması zorunludur.

MADDE-125 Berber ve kuaförler havlularını kurutmak maksadıyla yaya yollarına, cadde ve sokağa bırakamaz ve asamazlar.

 

 

 1. BÖLÜM

MEZARLIKLAR İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

MADDE-126 Mezarlıkları çeviren duvar, parmaklık vb. gibi yerlere çıkılamaz, tırmanılamaz ve mezarlık içerisinde çiçek, fidan, ağaç veya herhangi bir bitkiyi kopararak, sökmek, mezarlar üzerine konmuş nesne ve işaretleri kaldırarak yerlerinin değiştirilmesi yasaktır.

MADDE-127 Mezarlıkta var olan yollar dışında gezilemez, ziyaretçilerin huzur ve rahatı bozulamaz. Ayrıca mezarlıklara zarar verilemez.

MADDE-128 Dilenciler ve yanında velisi olmayan çocuklar mezarlık içerisine giremezler .

MADDE-129 Belediyeden izin almaksızın mezarlıklarda belirlenen tip projeler haricinde her türlü düzenleme ve onarım yapılamaz veya yaptırılamaz.

MADDE-130 Mezarlıklar içerisinde içki içilemez ve piknik yapılamaz.

MADDE-131 Defin müsaadesi olmayan mezarlıklara cenaze defin işlemi yapılamaz.

 1. BÖLÜM

PAZAR YERLERİ VE SEYYAR SATICILAR İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

MADDE-132 Pazarcılar, köylüler, üreticiler, üretici kooperatifleri, kooperatif birlikleri ve pazarcı dernekleri; Zabıta Yönetmeliği, Belediye meclisi ve encümen kararlarına, Belediyece verilecek emir ve yasakların tamamına uymak zorundadır.

MADDE-133 Belediyece belirlenmiş pazar yerleri dışında şehrin muhtelif yerlerinde, meydan, cadde, ana cadde, sokak ve boş alanlarda her ne suretle olursa olsun tabla, el arabası, motorlu ve motorsuz araçlar üzerinde seyyar satıcılık yapılamaz.

MADDE-134 Açıkta (motorlu veya motorsuz araç üzerinde) gıda (tatlı vs.) imalatı ve satışı yapılamaz

MADDE-135 Yıkanmadan, pişirilmeden, soyulmadan yenilen, sulanmaya ve bozulmaya müsait olan her türlü gıda maddeleri açıkta satılamaz.

MADDE-136 Pazar yerlerinde pazarcı olarak faaliyet gösteren kişilerin Esnaf odalarına veya üretici ise Ziraat odalarına kayıtlı üye olmaları zorunludur.

MADDE-137 (a) Pazarcı esnafı satışa arz ettiği malların üzerine malın cinsini ve fiyatını gösterir etiket koymak zorundadır. (b) Pazarcı esnafı kendisine tahsis edilen alanın dışına çıkamaz. Gerek halkın geçeceği gerekse komşu esnafın tezgah arkasına geçiş için ayrılan geçitleri kapatamaz. (c) Pazarcı esnafı malını boşalttıktan sonra en geç saat 09:00’a kadar araçlarını pazar alanı içerisinden kaldıracak, tezgahını kuracak iş gömleğini giyip yaka kartını takarak, etiketlerini koymuş olacaktır. (d) Pazarcı esnafın pazar yeri numarasını, adı ve soyadını gösterir bir levhayı tezgahının görünür bir yerine asması zorunludur.

MADDE-138 Belediye tarafından tahsis edilmiş pazar yerlerinde veya semt pazarlarında pazarcı esnafına ayrılan yerin dışına tezgah açılamaz, pazar alanında bulunan evlerin, apartmanların ve iş yerlerinin giriş ve çıkışları kapatılamaz.

MADDE-139 Pazar yerlerindeki esnaflar belediyece görevlendirilmiş  Zabıta Memurlarına ve tahsildarlara görevleri esnasında yardımcı olmak zorundadırlar.

MADDE-140 Belediyenin pazarcı esnafa tahsis ettiği numaralı yerlerin, belediyeden izin almadan başka şahıslara devri yapılamaz.

MADDE-141 Pazar yerlerinde esnafların çevrelerini temiz tutmaları, pazarın kapanış saatinde tezgâhlarının çevresini, altını temizlemeleri toplanan çöpleri çöp torbalarına koyarak ağızlarını sıkıca bağladıktan sonra çevre temizlik işçilerinin alabileceği belli noktalara bırakmaları zorunludur.

MADDE-142 Pazarcı esnafı, pazar yerlerinde söz ve fiili hareketleriyle genel ahlak kurallarına uymak zorundadırlar.

MADDE-143 Pazarcı esnaf, pazar yerlerinde Belediye Encümenince belirlenmiş gün ve saatler dışında faaliyet gösteremezler.

MADDE-144 Belediye tarafından belirlenen yerler ve zamanlar dışında pazar kurulamaz

MADDE-145 Pazar Yerleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine aykırı davranılamaz.

 

 1. BÖLÜM

TRAFİK, İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

MADDE-146 Şehir merkezinde faytoncular ve at arabalarının meydan, cadde ve sokaklarda bekletilmesi yasak olup çevreyi kirletemez. Faytoncular ve at arabacıları at arabalarının arka kısmına torba takmak zorundadır.

MADDE-147 a) Belediyenin bakım ve onarımını yapmış olduğu cadde ve sokaklarına zarar verecek şekilde ağır tonajlı araçlar giremez.(Yük alma ve boşaltma amacıyla trafiğin yoğun olmadığı saatler (24:00 ila 08:00 ) arası gürültü kirliliğine sebep olmayacak şekilde giriş çıkış yapmalarına müsaade edilir.) Bu yasağa uymayanlara para cezası uygulanmasının yanı sıra bozulan yolların bakım ve onarım masrafları, araç sahibi veya firma sahibinden tahsil edilir. (b) Paletli iş makineleri asfalt üzerinde seyir edemezler.

MADDE-148 (a) Toprak, kum, mucur, taş, pancar, küspe, saman, talaş, kömür tozu, hayvansal gübre vb. maddelerin taşınmasında meydan, cadde ve sokaklara dökülmesini önlemek, başkalarının mal ve can güvenliğini tehlikeye sokmayacak şekilde yükün çevreye savrulmasını önlemek için araçların üzerinin branda ile kapatılması zorunludur. (b) Hafriyat, kum, taş, moloz, culuf vb. malzemeleri taşıyan araçlar; kirlenmiş lastiklerini temizlemeden cadde ve sokaklara çıkamazlar. (c) Belediyenin belirlemiş olduğu hafriyat alanları dışındaki bölgelere hafriyat dökülemez.

 

 1. BÖLÜM

İNŞAAT VE HER TÜRLÜ TAMİRATLAR HAKKINDAKİ EMİR VE YASAKLAR

MADDE-149 İşyerlerinde ve meskenlerde tadilat ve tamirat yapmak için Belediyeden izin alınması zorunludur.

MADDE-150 İnşaat ve tamirat alanlarında yapılan çalışmalar için vatandaşların can ve mal güvenliğine zarar vermeyecek şekilde tahta perde, çadır, branda vb. malzemeler ile (görünümü bozmayacak şekilde) güvenlik önlemi alınması zorunludur

MADDE-151 (a) Her türlü bina yıkımlarında etrafı rahatsız edici toz ve toprakların etrafa yayılmasını önlemek için su sıktırılarak gerekli tedbirlerin alınması zorunludur. (b) Yıkımı yapılan binaların mutlak suretle zemine kadar yıkılmış olması zorunludur. Arsa üzerinde yıkım artığı, moloz ve toprak bırakılmayacak şekilde zemin düz bir satıh haline getirildikten sonra etrafının perde ile çevrilmesi zorunludur.

MADDE-152 İnşaat mahallinde inşaat ruhsatına ait teknik bilgileri ve isim unvanını belirtir levha ile iş kazasını önleyici diğer ikaz levhalarının bulundurulması zorunludur.

MADDE-153 İnşaatlarda mozaik ve karo silimi vb. çalışmalarda kullanılan suyun meydan, cadde ve sokakları kirletmemesi için yeteri kadar çökertme havuzu veya kuyusu açtırmak zorunludur.

MADDE-154 İnşaatın ön kısmında bulunan koruyucu tahta perde dışında yayaların ve araçların geçişini engelleyecek şekilde inşaat malzemesi bulundurulamaz, emniyet kemeri, kask vb. koruyucu malzemesiz işçi çalıştırılamaz.

MADDE-155 Harç makineleri harcı boşalttıktan sonra cadde, sokak, meydan ve yerleşim birimleri arasında araçlarını temizleyip yıkayamaz.

MADDE-156 Hazır beton firmaları inşaatlara harç nakletmeleri esnasında harç nakil araçlarından cadde ve sokaklara harç malzemesinin dökülmesini engelleyecek şekilde tedbir almak zorundadır.

MADDE-157 Halkın huzur ve istirahatini bozmamak için inşaatlarda kışın sabah saat 08:00 ile akşam saat 17:00, yazın sabah saat 08.:00 ile akşam 20:00 saatleri dışında her türlü çalışma durdurulacaktır.

MADDE-158 Belediyenin izni olmadan imar harici kaldırımları tahrip edilemez, yükseltilemez, kaldırım üzerine basamak yapılamaz, taş, karo, parke, seramik, kilit taşı, mermer, halı vb. şekilde döşeme yapılamaz.

MADDE-159 Belediyeden izin almaksızın yol ve kaldırımlarda su şebekesi, doğalgaz, kanalizasyon ve elektrik tesisatı vb. nedenlerle kazı yapılamaz.(Ayrıca açılan çukurlar ve tahrip edilen yollar belediyenin ilgili birimlerince kapatılacak ve yapılan masraflar ilgiliden alınacaktır)

MADDE-160 Belediyeden müsaadeli olsa dahi herhangi bir nedenle kazı yapılarak şehir içme suyu, kanalizasyon isale hattı, telefon, doğalgaz ve elektrik şebekelerine zarar verilemez.

MADDE-161 Cadde, sokak ve mahalle aralarında açılan çukurlara gündüzleri ikaz işareti koymak, geceleri ise ışıklı işaret ve tehlikeyi önleyici tedbirler alınması zorunludur.

MADDE-162 Umuma ait yol ve kaldırımların yapım ve tamiratı için dökülen taş, çakıl, kum vs. malzemeyi çalanlara para cezasının uygulanmasının yanı sıra bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 1. BÖLÜM

TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TÜKETİMİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

MADDE-163 Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde tütün ürünlerinin satışı yapılamaz. Bu yasağa aykırı hareket edenler belediye sınırları içinde belediye encümeni, tarafından idarî para cezası ile cezalandırılır.

MADDE-164 Tütün ürünleri, paket açılarak adet şeklinde veya daha küçük paketlere bölünerek satılamaz. Bu yasağa aykırı hareket edenler Belediye Zabıtası tarafından idarî para cezası ile cezalandırılır.

MADDE-165 Her türlü sakız, şeker, çerez, oyuncak, kıyafet, takı, aksesuar ve benzeri ürünler tütün ürünlerine benzeyecek veya markasını çağrıştıracak şekilde üretilemez, dağıtılamaz ve satılamaz. Bu maddeye göre bu ürünleri üretenler, belediye sınırları içinde belediye encümeni tarafından 5727 sayılı yasanın 5. madde 10. fıkrasına göre idarî para cezası ile cezalandırılır.

 1. BÖLÜM

DİĞER HÜKÜM

MADDE-166 Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi, belediye encümeni tarafından idari para cezasıyla cezalandırılır.

MADDE-167 Zabıta Müdürlüğünün telefon hattına gerçek dışı ihbar yapılamaz veya lüzumsuz yere arayıp meşgul edilemez. İlgililer hakkında para cezasının yanı sıra ayrıca aleyhinde savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

MADDE-168 Yukarıda yazılı işbu Yönetmelikteki yasakları işleyenler hakkında verilen idari para cezasının yanı sıra 1608 sayılı kanunun ilgili maddesi gereği Belediye Encümeni tarafından ile 3 günden 15 güne kadar ticaret ve sanayi icrasından menine karar verilir.

MADDE-169 İşbu Yönetmelikte maddesi olmayıp, yürürlükteki mevzuat hükümleri veya belediye tarafından alınmış olan kararlar gereği yasaklanmış ve men edilmiş olan istisnai nitelikli yasakları işleyenler hakkında yürürlükteki mevzuata ilişkin genel hükümlere veya idari kararlara göre işlem yapılır.

 1. BÖLÜM

YÜRÜRLÜLÜK VE YÜRÜTME

MADDE-170 Bu Yönetmelikte maddeler halinde sıralanan emir ve yasaklardan ceza miktarı kanunlar ile belirlenmiş maddeler dışındaki, kanunda karşılığı olmayan emir ve yasaklar için 31 Mart 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak 01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 32. Madde (Emre aykırı davranış) hükümleri uygulanır.

MADDE-171 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile eski yönetmelik yürürlükten kalkar.

MADDE-172 Bu Yönetmelik İmamoğlu Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içerisinde geçerlidir.

MADDE-173 Bu Yönetmelik Belediye Meclisince onaylanarak yetkili makamların onayına müteakip ilan edildikten sonra yürürlüğe girer.

MADDE-174 Bu Yönetmeliği İmamoğlu Belediye Başkanlığı yürütür.

 

 

Meclis Başkanı

Gazi ADAMHASAN                                         Mahmut BALLIK                         Ferruh TATARLI

Belediye Başkanı                                                Meclis Katibi                             Meclis Katibi

HaberlerPAYLAŞ

Sitemizin içeriklerini yakınlarınız ile paylaşabilirsiniz

İÇERİK ARAMA