2014 YILI FAALİYET RAPORU

3 Nisan 2015 16:00

 

T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU

 

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi uyarınca Kamu mali yönetim kontrol kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde, Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri belirlenmiş performans ölçülerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporu aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır.

 

1-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

            GÖREV TANIMI

 

Yazı İşleri Müdürlüğü İmamoğlu Belediyesine gelen ve giden yazıların ilgili yerlere ulaşmasını sağlayan kayıt yapan ve bu işleri düzenleyen Belediyemizin çok önemli ünitesidir. Belediyemizin vatandaşlardan resmi kuruluşlardan Kamu iktisadi teşekküllerden ve özel kuruluşlardan gelen talepler ile Belediyemizin üniteleri arasındaki yazışmalar ve tüm müdürlüklerden gelen posta evraklarının postaya verilmesi ve Başkanlık Makamının tüm emir ve genelgelerini koordine eder ve bunun takibini sağlar. Başkanlıkça Meclis ve Encümen günlerine girmek üzere havale edilmiş evrakı düzenli bir şekilde Meclis Başkanlık divanına ve Encümen Başkanlığına sunulmak ve görüşülmesi sırasında meri yasalar hükümdeki usul ve esaslar takip edilerek kayıtlarını tutmak ve kararlarını yazarak ilgili yerlere ulaştırmak. T.C İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel müdürlüğü tarafından verilen yetkiye Dayanarak Evlenme işlerini yapmak.

 

            DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR

a)Belediyemize bağlı Tüm müdürlükler ile Resmi Özel Kuruluşlar ve vatandaşlardan gelen evraklar sayısı:   1965 Adet olup 85 Âdetine cevap verilmiştir.

b )Belediyemiz yazı işleri müdürlüğünce 2014 yılı içerisinde 565 evrak gönderilmiştir

c)Belediye Encümen oturum sayısı: 48

d)Belediye Encümenince alınan karar sayısı: 137

e)Belediye Meclisi oturum sayısı: 19

f)Belediye Meclisince alınan karar sayısı: 83

g)Belediyemizde yapılan nikâh sayısı: 218

h)Belediyemizde yapılan ilan sayısı: 172

 

PERSONEL İŞLERİ

 

GÖREV TANIMI

 

Müdürlüğümüz tarafından yürütülen personel işleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu, içerisinde 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılmış olan yönetmeliklerdeki usul ve esaslar çerçevesinde işlemler yürütülmektedir

  1. 07. 2005 Gün ve 25874 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanun yasalar gereği yapılması gereken yenilikler yapılarak güncelleştirilmiş olup gerekli uygulamalara geçilmiştir.

Müdürlüğümüz 657 Sayılı yasaya ve 4857 Sayılı İş Kanununa göre çalışan personellerimizin bütün özlük işlemlerini zamanında ve düzenli olarak yapmaktadır, memur ve işçilerimizin adına yapılan işlemleri ana başlıklar halinde sıralamak gerekirse: Memur ve işçi atama ve nakil işlemleri, Geçici görevlendirme işlemleri, Asalet Tasdik işlemleri, Kadro teklif, iptal ve ihdas işlemleri, Derece ve Kademe ilerlemesi işlemleri, Açık ‘tan atama izni işlemleri, Disiplin İşlemleri, Sicil işlemleri, Yıllık ve Hastalık izin işlemleri, Ücretsiz izin işlemleri. Yan ödeme zam ve tazminatla ilgili işlemler. Askerlik borçlanması ve hizmet birleştirilmesi işlemleri Emeklilik işlemleri, İşçi ve Memurların Şahsi dosyasının tutulması işlemleri Personelin hizmet açısından eğitim sağlanması için plan ve program Hazırlanması. Hizmet içi eğitim düzenlenmesi, Yazı İşleri Müdürümüzün görevidir.

 

 

 

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR

 

Belediyemizde Toplam Memur sayısı 22 olup, 2 Adet Sözleşmeli ve dolu kadro 22 kişi, Daimi işçi Kadrosunda toplam 3 kişi çalışmaktadır.

Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapan memurlar ve 4857 sayılı yasaya tabii olarak çalışan işçilerden kendi istekleri ile emekli olan personellerin kıdem tazminatları hesaplanarak ödemeleri yapılmakta olup izin ücretleri hesaplanması tahakkuk ve müzakerelerin düzenlenmesi yapılmıştır.

İş ve İşçi Bulma kurumuna yasal olarak aylık olarak işçilerin Personel hareket çizelgesi bildirilmektedir. Yeni işe alınan işçilerin işe giriş bildirgeleri tanzim edilerek Sosyal sigortalar Müdürlüğüne gerekli forumlar doldurularak bildirilmiştir.

Belediye Başkanlığımızda 657 sayılı yasaya tabii olarak çalışan personellerin tabii oldukları yasa gereğince yapılması gereken kademe ve derece ilerlemeleri yapılmıştır. Belediye Başkanlığımızda işçi ve Memur olarak çalışan tüm personellerin özlük işlemleri ile ilgili rutin işlemler Başkanlık makamınca verilen diğer işlemler yerine getirilmiştir.

Belediyemizde İşe alınan ve herhangi bir sebeple işten ayrılan işçilerin EK-I ve Ek-2 bildirgeleri Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA ‘ ya bildirilmiştir.

Be1ediyemizde görev yapan 3 Adet Kadrolu işçilerimiz Hizmet İş Sendikasına kayıtlı üyesidir. Belediyemizde görev yapan memurlardan 22 Adet Memur 2 Adet Sözleşmeli Memurumuz olup, Türk Yerel Hizmet-Sen Sendikasına kayıtlı üyesidir.

 

 MEVCUT PERSONEL:

1 Adet Müdür. V

4 Adet Memur

 

2- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

FALİYETLER

Fen İşleri Müdürlüğüne 2014 Yılı içerisinde 216 adet evrak gelmiştir.560 adet evrak gitmiştir.

İşçi çalıştırılması, işçilik hizmet alımı ihalesi yapılmış olup, büro temizlik hizmetleri 12 kişi, park ve bahçe hizmetlerinde 24 kişi, bayındırlık hizmetlerinde 15 kişi, büro temizlik hizmetlerinde 12 kişi, şoför hizmeti 22 kişi, olarak toplam 87 kişi çalıştırılmıştır.

Akaryakıt ihalesi açılmış olup belediyemizin ihtiyacı olan araçlarına madeni yağ ve akaryakıt alınmıştır. Belediyemiz araçlarının akaryakıt ihtiyacı karşılanmıştır.

İlçemiz Fatih Mahallesi –Hürriyet Mahallesi –Cumhuriyet Mahallesinin Muhtelif cadde ve sokaklarına toplam 90.928 M2 Kilit Parke Taşı ile yol yaptırılmış olup, halkımızın hizmetine sunulmuştur.

 

MEVCUT PERSONEL:

1 Adet Müdür V

1 Adet Memur

 

    TEMİZLİK İŞLERİ

    GÖREV TANIMI

         Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan temizlik işleri belediyemiz sorumluluk alanında bulunan ve temizlenmekle sorumlu olduğu mahalleler ve sokakların temizliğinin yapılması sağlanmaktadır.

Yukarıda sayılan işlemler gece ve gündüz, Pazar ve resmi tatiller, dini bayramlar dâhil olmak üzere seri bir şekilde sürdürülüp gerekirse yıkanarak temizlenmektedir. Çöplerin, molozlar, poşetler gibi benzeri atıklar kaldırımlar ve yol kenarında bırakılmakta yaya ve taşıt trafiğine seyri ne mani ortamlar yaratılmamasına dikkat edilmiştir. Mahalleler ve diğer sayılan yerlere çöp bidonları yerleştirerek çöplerin dağıtılmalarına mahal vermeden vardiyalı bir şekilde çöplerin günde ve saatinde alınması sağlanmaktadır.

Belediyemiz ayrıca sinekle mücadele yapmış ve bu vesile ile yaz boyu sivrisinekle ilkbaharda larva ile mücadele etmiştir.

 

  MEVCUT PERSONEL:

3 Adet kadrolu işçi

 

 

SATIN ALMA

 GÖREV TANIMI

                 Fen işleri Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan satın almada, belediyemiz bünyesinde bulunan tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili maddeleri dikkate alınarak işin durumuna göre yürütmektedir.

 

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR

         Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm birimlerin hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için ihtiyaç duyduğu, piyasadan temini zorunlu olan mal ve hizmet alımlarından en kaliteliyi en uygun fiyata ve istenilen sürede temin etmek amacı ile azami rekabet şartlarının oluşturulması ve devlet yararının korunmasına 2014 yılında özen gösterilmesine çalışılmıştır.

2014 yılı içerisinde çeşitli ihtiyaçlar için yaklaşık 520 adet değişik firmadan teklifler alınmış 250 adet fatura ile mal ve hizmet alımı yapılmıştır. Sürekli kullanılan ve topluca alınmasında fayda görülen malzemeler 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili maddelerine göre alınarak kullanıma sunulmuştur.

Çalışma şartlarına göre acilen ve peyderpey ihtiyaç duyulan malzemeler ise resmi kurumlar ve yetkili bayiiler başta olmak üzere en ciddi ve güvenilir esnaflar seçilerek doğrudan temin yolu ile satın alınmıştır.

Belediyemiz birimlerinde kullanılan klima, bilgisayar, fax, fotokopi ve benzeri cihazlar için yetkili ve uzman firmalar ile bakım onarım sözleşmeleri yaparak hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi temin edilmeye devam edilmiştir.

Belediyemiz bütçe imkânları 4734 sayılı K.İ.K.’nu 22/d Maddesi hükümleri içerisinde ve tasarruf genelgelerine uyularak sürdürülmüştür.

 

   MEVCUT PERSONEL:

2 Adet Memur

 

  3-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 FAALİYETLER

 

İmar ve Şehircilik müdürlüğüne 2014 yılı içerisinde 216 adet evrak gelmiştir.671 adet evrak gitmiştir.99 adet normal inşaat ruhsatı, 99 adet yapı kullanma izin belgesi, 22 adet ifraz dosyası, 1 adet dosya imar yönetmeliğine uymadığından dolayı iptal edilmiştir.21 adet encümene dosya gönderilmiştir. 4 adet tevhit dosyası mevcuttur.24 adet ekpertiz raporuna cevap verilmiştir.50 adet imar durumu belgesi düzenlenmiştir. Bir yerde 6.80 hektar alanında imar uygulaması yaptırılmış ve belediyemiz hizmetlerine sunulmuştur.

 

    MEVCUT PERSONEL

 

1 adet Müdür V.

1 adet Memur

 

 

4- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

   GÖREV TANIMI

 

Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı yasalar gereği Belediyelere verilmiş olan yetkiler çerçevesinde Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında halkımızın daha çağdaş bir kentte yaşayabilmeleri için Belediye suçlarını ihlal edenleri tespit etmek, gerekli yasal uyarıları yapmak, yapanlara zabıt varakası düzenleyip, Belediye Encümenine cezalarla ilgili bildirimde bulunmak görevleri arasındadır.

2014 Yılı içerisinde Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında olan kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüştür. Belediyemiz Başkanlığına yazılı olarak verilen dilekçelerin yanı sıra Zabıta Müdürlüğüne telefon ile bildirilen ihbar ve şikâyetlerde göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve gerekse seyyar esnaflar ile ilgili çalışmalarımız sürmüş kaldırım işgalleri ve okul önlerindeki çirkin görüntü ve yığılmalar önlenmiş gerekse sabit esnaflarımız belirli bir düzen içerisinde denetlenmiştir.

Bu çalışmalar yapılırken Belediye-Esnaf-Vatandaş dayanışması ön plana alınmış olup ceza vermek den çok şehrimizin güzelleşmesini, çirkin ve kaçak yapılaşmanın önlenmesini esnaf ve vatandaşların mağdur edilmemesine özen gösterilmiştir.

 

 

 

2014 yılı içerisinde 129 adet yazı gelmiştir.49 adet yazı gitmiştir.26 adet ölçü ve tartı beyanı düzenlenmiştir.11 kişiye belediye ihtarı düzenlenmiştir.202 kişiye hayvancılığın kaldırılması ile ilgili tebliğ verilmiştir. Belediyemiz tarafından düzenlenen toplantı ve etkinlikler ile ilgili davetiyeler, Belediyemiz birimlerinin göndermiş olduğu yazı ve tebligatlar Zabıta ekipleri tarafından dağıtılmıştır.

 

MEVCUT PERSONEL

1 Adet Müdür V.

3 Adet Zabıta Memuru

 

 

05-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ.

 

Ruhsat ve denetim müdürlüğü 5393 sayılı yasalar gereği Belediyelere verilmiş olan yetkiler çerçevesinde belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında görevleri arasındadır.

Belediye sınırları içinde bulunan 01.08.2007 yılında müdürlük olarak faaliyete geçmiştir.

2014 yılı içerisinde belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında olan kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüştür. Belediyemiz

Başkanlığının yazılı olarak verilen dilekçelerin yanı sıra ruhsat ve denetim müdürlüğüne telefon ile bildirilen ihbar ve şikâyetlerini göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve gerekse esnaflarla ile ilgili çalışmalarımız sürmüştür.

Bu çalışmalar yapılırken belediye, esnaf ve vatandaş dayanışması ön plana alınmış olup ceza vermektense çok şehrimizin güzelleşmesini ve ruhsatsız iş yerlerin ruhsat almaya esnaf ve vatandaşların mağdur edilmemesine özen gösterilmiştir.

2014 yılı içerisinde verilen ruhsat sayısı Gayri sıhhi müessese ruhsatı 15 adet, normal ruhsat 46 adet, GSM ruhsatı 4 adet, olmak üzere toplam 65 adet ruhsat verilmiştir. Gelen yazımız 81, giden yazımız 105 adettir.

 

MEVCUT PERSONEL

 

1 Adet Müdür V.

 

 

6- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

        GÖREV VE TANITIMI

Belediyemiz 2014 Yılı Bütçesi 20.157.937,44 TL olarak hazırlanmış

Belediyemiz; Yazı İşleri Müdürlüğü-Özel Kalem Müdürlüğü-Fen işleri Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü-Su İşleri Müdürlüğü-Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü-İtfaiye Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak birimlere ayrılmış olup harcamaları aşağıda yer almaktadır.

1-Yazı İşleri Müdürlüğü Bütçesi 138.088,13 TL olup bunun 44.510,54 TL harcanmış olup 93.577,59 TL ‘si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

2-Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi 1.073.372,25 TL olup bunun 838.771,34 TL harcanmış olup 244.895,30 TL’si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

3-Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesi 15.805.992,00 TL olup 6.773.615,36 TL harcanmış olup 9.022.082,25 TL si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesi 1.451.303,13 TL olup 615.990,57 TL harcanmış olup 755.697,56 TL si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

5-Zabıta Müdürlüğü Bütçesi 271.215,00 TL olup192.256,81 TL harcanmış olup 78.958,19 TL’si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

6-Su İşleri Müdürlüğü Bütçesi 394.163,55 TL olup 128.867,29 TL harcanmış olup 265.296,26 TL si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

 

 

7-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Bütçesi 27.303,38 TL olup 1.480,90 TL harcanmış olup 25.822,48 TL si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

8-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bütçesi 599.500,00 TL olup 114.151,56 TL harcanmış olup 524.968,44 TL si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

9-İtfaiye Müdürlüğü Bütçesi 437.000.00 TL olup herhangi bir harcama yapılmamış olup 437.000,00 TL ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

2014 Yılı Gelir Bütçesi 20.157.937,44 TL olarak tahmin edilmiştir. Gerçekleşen 7.244.147,50 TL oranı % 35,94 dür.

 

KASA HESABI Hareketleri 2014 yılında Borç 1.276.583,38 TL Alacak 1.276.583,38 TL olarak işlem görmüştür.Devir 0,00 dır.

 

BANKA HESABI Hareketleri 2014 yılında borç 6.683.991,84 TL alacak 6.655.111,06 TL olup 2015 yılına devir 28.880,783 TL

 

 

BÜTÇE EMANET HESABI HESAPLARI Önceki Yıllarla birlikte borç 12.336.482,50 TL

Alacak kalanı 1.115.236,15 TL 2015 yılına devir 8.720.603,19 TL

 

 

EMANET HESABLARI 2014 Yılında Alacak 3.935.250,65 TL Borç 1.684.188,92 TL 2015 Yılına Devir 2.251.016,73 TL

 

MEVCUT PERSONEL

1 Adet Müdür V

 

 

                                

                                                                                         Gazi ADAMHASAN

                                                                                                            Belediye Başkanı

                

 

HaberlerİÇERİK ARAMA