2018 YILI NİSAN AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

6 Nisan 2018 16:10

T.C.
İMAMOĞLU BELEDİYESİ
2018 YILI NİSAN AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

04/04/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN
MECLİS ÜYELERİ
Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN
Üyeler: Ali ŞİMŞEK-Abidin ALTUNBAŞ-Mahmut BALLIK-Osman BOLAT-İsmail SAĞLAM-Adnan BOLAT- M.Aydın KANGUR-Hasan Ali ÇETİN-Ferruh TATARLI-Recep İZCİ- Hasan BULUT-İlyas DEMİRALP-Yusuf ÜNAL-Bülent ÖZER ve Süleyman SERT’ in toplantıya katıldığı.

06/04/2018 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN
MECLİS ÜYELERİ
Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN
Üyeler: Ali ŞİMŞEK-Abidin ALTUNBAŞ-Mahmut BALLIK-Osman BOLAT-İsmail SAĞLAM-Adnan BOLAT- M.Aydın KANGUR-Hasan Ali ÇETİN-Ferruh TATARLI-Recep İZCİ- Hasan BULUT-İlyas DEMİRALP-Yusuf ÜNAL-Bülent ÖZER ve Süleyman SERT’ in toplantıya katıldığı.
Belediye Meclisinin Nisan Ayı toplantısının;
4.Olağan Toplantısının 7.Birleşiminin 1.Oturumu 04/04/2018 Çarşamba Saat:14.00’de
4.Olağan Toplantısının 8.Birleşiminin 1.Oturumu 06/04/2018 Cuma Saat: 14:00’de
alınan Meclis Karar Özetleri:

Karar No: 2017/12
5393 sayılı belediye kanununun 33. maddesi uyarınca iki adet encümen üyeliği seçimi ile ilgili Meclisi bilgilendirdi. Seçim gizli oyla yapıldı. Yapılan tasnif neticesinde Mahmut BALLIK’a 9 oy, Adnan BOLAT ve İsmail SAĞLAM’a 6’şar oy, Abidin ALTUNBAŞ’a 4 oy, Hasan BULUT’a 3 oy çıktığı görüldü. Seçilecek olan iki üyeden Meclis üyesi Mahmut BALLIK’ın 9 oy ile kazandığı, ikinci seçilecek kişi ile ilgili Adnan BOLAT ve İsmail SAĞLAM’ın eşit 6’şar oy almaları nedeniyle ad çekilmesi ile ilgili kura çekimi için, Meclis Başkanı Gazi ADAMHASAN, Meclis üyesi Bülent ÖZER’e torbadaki zarflara kura çekimini yapmasını söyledi. Yapılan kura çekiminde Adnan BOLAT’ın kazandığı görüldü. Bu sebeple 2.encümen üyeliği olarak, Adnan BOLAT olarak seçildi. Buna göre Mahmut BALLIK ve Adnan BOLAT’ın belediye encümen üyeliğine seçildiği görüldü.

Karar No: 2017/13
5393 sayılı belediye kanununun 24. maddesi uyarınca Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en çok beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurulabilir. İhtisas Komisyonları, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının, meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur hükmünce, Meclis Başkanı Gazi ADAMHASAN İmar Komisyonu üyeliğinin üç kişiden oluşturulmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamalar neticesinde üç kişiden oluşması için yapılan oylamada, toplantıya katılan Meclis üyelerinin oy birliği ile İmar Komisyonunun üç kişiden oluşturulmasını ve 1 yıllığına görev yapmalarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar No: 2017/14
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi uyarınca İmar Komisyonu Üyeliği seçimine geçildi. Üç kişiden oluşan İmar Komisyon üyeliği için, Meclis Başkanımız Gazi ADAMHASAN aday olmak isteyenleri sordu. Abidin ALTUNBAŞ, Yusuf ÜNAL ve İsmail SAĞLAM aday olduklarını söylediler. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamalar neticesinde Abidin ALTUNBAŞ, Yusuf ÜNAL ve İsmail SAĞLAM’ın İmar Komisyonu üyeliklerine seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 2017/15
5393 sayılı belediye kanununun 24. maddesi uyarınca Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en çok beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurulabilir. İhtisas Komisyonları, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının, meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur hükmünce, Meclis Başkanı Gazi ADAMHASAN, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinin üç kişiden oluşturulmasını ve 1 yıllığına görev yapmalarını teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamalar neticesinde Plan ve Bütçe Komisyonunun üç kişiden oluşturulmasını ve 1 yıllığına görev yapmalarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
Karar No: 2017/16
5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi uyarınca Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği seçimine geçildi.Üç kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyon üyeliği için, Meclis Başkanımız Gazi ADAMHASAN aday olmak isteyenleri sordu. Osman BOLAT, M.Aydın KANGUR ve Süleyman SERT aday olduklarını söylediler. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamalar neticesinde Osman BOLAT, M.Aydın KANGUR ve Süleyman SERT’in Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Karar No: 2017/17
5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi uyarınca Kamu mali yönetim kontrol kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde, Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri belirlenmiş performans ölçülerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporu aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır.

1-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV TANIMI
Yazı İşleri Müdürlüğü İmamoğlu Belediyesine gelen ve giden yazıların ilgili yerlere ulaşmasını sağlayan kayıt yapan ve bu işleri düzenleyen Belediyemizin çok önemli ünitesidir. Belediyemizin vatandaşlardan resmi kuruluşlardan Kamu iktisadi teşekküllerden ve özel kuruluşlardan gelen talepler ile Belediyemizin üniteleri arasındaki yazışmalar ve tüm müdürlüklerden gelen posta evraklarının postaya verilmesi ve Başkanlık Makamının tüm emir ve genelgelerini koordine eder ve bunun takibini sağlar. Başkanlıkça Meclis ve Encümen günlerine girmek üzere havale edilmiş evrakı düzenli bir şekilde Meclis Başkanlık divanına ve Encümen Başkanlığına sunulmak ve görüşülmesi sırasında meri yasalar hükümdeki usul ve esaslar takip edilerek kayıtlarını tutmak ve kararlarını yazarak ilgili yerlere ulaştırmak. T.C İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel müdürlüğü tarafından verilen yetkiye Dayanarak Evlenme işlerini yapmak.

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR
a)Belediyemize bağlı Tüm müdürlükler ile Resmi Özel Kuruluşlar ve vatandaşlardan gelen evraklar sayısı: 1524 Adet olup 116 Âdetine cevap verilmiştir.
b)Belediyemiz yazı işleri müdürlüğünce 2017 yılı içerisinde 586 evrak gönderilmiştir
c)Belediye Encümen oturum sayısı: 50
d)Belediye Encümenince alınan karar sayısı: 59
e)Belediye Meclisi oturum sayısı: 13
f)Belediye Meclisince alınan karar sayısı: 28
g)Belediyemizde yapılan nikâh sayısı:
h)Belediyemizde yapılan ilan sayısı: 231

PERSONEL İŞLERİ
GÖREV TANIMI
Müdürlüğümüz tarafından yürütülen personel işleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu, içerisinde 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılmış olan yönetmeliklerdeki usul ve esaslar çerçevesinde işlemler yürütülmektedir
13. 07. 2005 Gün ve 25874 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanun yasalar gereği yapılması gereken yenilikler yapılarak güncelleştirilmiş olup gerekli uygulamalara geçilmiştir.
Müdürlüğümüz 657 Sayılı yasaya ve 4857 Sayılı İş Kanununa göre çalışan personellerimizin bütün özlük işlemlerini zamanında ve düzenli olarak yapmaktadır, memur ve işçilerimizin adına yapılan işlemleri ana başlıklar halinde sıralamak gerekirse: Memur ve işçi atama ve nakil işlemleri, Geçici görevlendirme işlemleri, Asalet Tasdik işlemleri, Kadro teklif, iptal ve ihdas işlemleri, Derece ve Kademe ilerlemesi işlemleri, Açık ‘tan atama izni işlemleri,

Disiplin İşlemleri, Sicil işlemleri, Yıllık ve Hastalık izin işlemleri, Ücretsiz izin işlemleri. Yan ödeme zam ve tazminatla ilgili işlemler. Askerlik borçlanması ve hizmet birleştirilmesi işlemleri Emeklilik işlemleri, İşçi ve Memurların Şahsi dosyasının tutulması işlemleri Personelin hizmet açısından eğitim sağlanması için plan ve program Hazırlanması. Hizmet içi eğitim düzenlenmesi, Yazı İşleri Müdürümüzün görevidir.

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR
Belediyemizde Toplam Memur sayısı 20 olup, 2 adet sözleşmeli ve dolu kadro 20 kişi, Daimi işçi Kadrosunda toplam 2 kişi çalışmaktadır.
Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapan memurlar ve 4857 sayılı yasaya tabii olarak çalışan işçilerden kendi istekleri ile emekli olan personellerin kıdem tazminatları hesaplanarak ödemeleri yapılmakta olup izin ücretleri hesaplanması tahakkuk ve müzakerelerin düzenlenmesi yapılmıştır.
İş ve İşçi Bulma kurumuna yasal olarak aylık olarak işçilerin Personel hareket çizelgesi bildirilmektedir. Yeni işe alınan işçilerin işe giriş bildirgeleri tanzim edilerek Sosyal sigortalar Müdürlüğüne gerekli forumlar doldurularak bildirilmiştir.
Belediye Başkanlığımızda 657 sayılı yasaya tabii olarak çalışan personellerin tabii oldukları yasa gereğince yapılması gereken kademe ve derece ilerlemeleri yapılmıştır. Belediye Başkanlığımızda işçi ve Memur olarak çalışan tüm personellerin özlük işlemleri ile ilgili rutin işlemler Başkanlık makamınca verilen diğer işlemler yerine getirilmiştir.
Belediyemizde İşe alınan ve herhangi bir sebeple işten ayrılan işçilerin EK-I ve Ek-2 bildirgeleri Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA ‘ ya bildirilmiştir.
Belediyemizde görev yapan 2 Adet Kadrolu işçilerimiz Hizmet İş Sendikasına kayıtlı üyesidir. Belediyemizde görev yapan memurlardan 20 Adet Memur 2 Adet Sözleşmeli Memurumuz olup, Türk Yerel Hizmet-Sen Sendikasına kayıtlı üyesidir.

MEVCUT PERSONEL:

1 Adet Müdür. V
1 Adet Memur
1 Adet Büro Elemanı

2- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

FALİYETLER
Fen İşleri Müdürlüğüne 2017 Yılı içerisinde 125 adet evrak gelmiştir.189 adet evrak gitmiştir.
İşçi çalıştırılması, işçilik hizmet alımı ihalesi yapılmış olup, büro elemanı hizmetleri 7 kişi, bayındırlık hizmetlerinde 7 kişi, şoför hizmeti 7 kişi, temizlik hizmetleri 7 kişi, büro temizlik hizmetlerinde 7 kişi, numarataj hizmetlerinde 6 kişi, kepçe operatörü hizmetleri 4 kişi, paerk bahçe hizmetlerinde 7 kişi, olarak toplam 52 kişi çalıştırılmıştır.
İlçemizin yeni bağlanan Yazıtepe Mahallesinin muhtelif sokaklarına 8.135 m2, kilit parke taşı ile yol yaptırılmış olup halkın hizmete sunulmuştur.
İlçemiz Hürriyet Mahallesi muhtelif sokaklarına 5325 metre, Cumhuriyet Mahallesi muhtelif sokaklarına 2455 metre, Fatih Mahallesi muhtelif sokaklarına 5320 metre, Yazıtepe mahallesi 2000 metre ve toplam 15.100 metre stabilize malzeme ile yol yapılmış olup halkımız hizmetine sunulmuştur.
Belediyemiz araçlarında kullanılmak üzere; 200.000 litre Eure Dizel, 10.000 litre benzin, 20/50 Madeni yağ (16 kg’lık Tenk.) 120 adet, 15/40 Madeni Yağ (16 kg’lık Teneke) 70 adet, Hidrolik yağ (16 kg’lık Teneke) 100 adet akaryakıt ve madeni yağ ihalesi yapılmış olup, Belediyemizin ihtiyacı olan araçlarına madeni yağ ve akaryakıt alınmış olup, Belediyemiz araçlarının akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları karşılanmıştır.

MEVCUT PERSONEL:
1 Adet Müdür V
1 Adet Memur

TEMİZLİK İŞLERİ
GÖREV TANIMI
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan temizlik işleri belediyemiz sorumluluk alanında bulunan ve temizlenmekle sorumlu olduğu mahalleler ve sokakların temizliğinin yapılması sağlanmaktadır.
Yukarıda sayılan işlemler gece ve gündüz, Pazar ve resmi tatiller, dini bayramlar dâhil olmak üzere seri bir şekilde sürdürülüp gerekirse yıkanarak temizlenmektedir. Çöplerin, molozlar, poşetler gibi benzeri atıklar kaldırımlar ve yol kenarında bırakılmakta yaya ve taşıt trafiğine seyri ne mani ortamlar yaratılmamasına dikkat edilmiştir. Mahalleler ve diğer sayılan yerlere çöp bidonları yerleştirerek çöplerin dağıtılmalarına mahal vermeden vardiyalı bir şekilde çöplerin günde ve saatinde alınması sağlanmaktadır.

MEVCUT PERSONEL:
2 Adet kadrolu işçi
SATIN ALMA
GÖREV TANIMI
Fen işleri Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan satın almada, belediyemiz bünyesinde bulunan tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili maddeleri dikkate alınarak işin durumuna göre yürütülmektedir.

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR
Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm birimlerin hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için ihtiyaç duyduğu, piyasadan temini zorunlu olan mal ve hizmet alımlarından en kaliteliyi en uygun fiyata ve istenilen sürede temin etmek amacı ile azami rekabet şartlarının oluşturulması ve devlet yararının korunmasına 2017 yılında özen gösterilmesine çalışılmıştır.
2017 yılı içerisinde çeşitli ihtiyaçlar için yaklaşık 150 adet değişik firmadan teklifler alınmış 260 adet fatura ile mal ve hizmet alımı yapılmıştır. Sürekli kullanılan ve topluca alınmasında fayda görülen malzemeler 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili maddelerine göre alınarak kullanıma sunulmuştur.
Çalışma şartlarına göre acilen ve peyderpey ihtiyaç duyulan malzemeler ise resmi kurumlar ve yetkili bayiiler başta olmak üzere en ciddi ve güvenilir esnaflar seçilerek doğrudan temin yolu ile satın alınmıştır.
Belediyemiz birimlerinde kullanılan klima, bilgisayar, fax, fotokopi ve benzeri cihazlar için yetkili ve uzman firmalar ile bakım onarım sözleşmeleri yaparak hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi temin edilmeye devam edilmiştir.
Belediyemiz bütçe imkânları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d Maddesi hükümleri içerisinde ve tasarruf genelgelerine uyularak sürdürülmüştür.

MEVCUT PERSONEL:
1 Adet Memur
1 Adet Büro Elemanı

3-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

FAALİYETLER
İmar ve Şehircilik müdürlüğüne 2017 yılı içerisinde 510 adet evrak gelmiştir.778 adet evrak gitmiştir.60 adet normal inşaat ruhsatı, 44 adet yapı kullanma izin belgesi, 16 adet ifraz dosyası gönderilmiştir. 7 adet tevhit dosyası mevcuttur. 90 adet ekspertiz raporuna cevap verilmiştir.120 adet imar durumu belgesi düzenlenmiştir. Revizyon çalışmalarımız devam etmektedir.

MEVCUT PERSONEL
1 adet Müdür V.
1 adet Memur
1 Adet Büro Elemanı

4- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV TANIMI
Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı yasalar gereği Belediyelere verilmiş olan yetkiler çerçevesinde Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında halkımızın daha çağdaş bir kentte yaşayabilmeleri için Belediye suçlarını ihlal edenleri tespit etmek, gerekli yasal uyarıları yapmak, yapanlara zabıt varakası düzenleyip, Belediye Encümenine cezalarla ilgili bildirimde bulunmak görevleri arasındadır.
2017 Yılı içerisinde Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında olan kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüştür.
Belediyemiz Başkanlığına yazılı olarak verilen dilekçelerin yanı sıra Zabıta Müdürlüğüne telefon ile bildirilen ihbar ve şikâyetlerde göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve gerekse seyyar esnaflar ile ilgili çalışmalarımız sürmüş kaldırım işgalleri ve okul önlerindeki çirkin görüntü ve yığılmalar önlenmiş gerekse sabit esnaflarımız belirli bir düzen içerisinde denetlenmiştir.
Bu çalışmalar yapılırken Belediye-Esnaf-Vatandaş dayanışması ön plana alınmış olup ceza vermek den çok şehrimizin güzelleşmesini, çirkin ve kaçak yapılaşmanın önlenmesini esnaf ve vatandaşların mağdur edilmemesine özen gösterilmiştir.
2017 yılı içerisinde 146 adet yazı gelmiştir.23 adet yazı gitmiştir.18 adet ölçü ve tartı beyanı düzenlenmiştir.5 kişiye belediye ihtarı düzenlenmiştir. 1 Adet iş yeri mühürlenerek kapatılmış olup, işyeri açma ruhsatı aldığından mührü kırılarak iş yeri sahibine teslim edilmiştir. Belediyemiz tarafından düzenlenen toplantı ve etkinlikler ile ilgili davetiyeler, Belediyemiz birimlerinin göndermiş olduğu yazı ve tebligatlar Zabıta ekipleri tarafından dağıtılmıştır.
Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağından gelen ekiplere yardımcı olunmuştur.

MEVCUT PERSONEL
1 Adet Müdür V.
2 Adet Zabıta Memuru
1 Adet Büro Elemanı

05-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV TANIMI
Ruhsat ve denetim müdürlüğü 5393 sayılı yasalar gereği Belediyelere verilmiş olan yetkiler çerçevesinde belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında görevleri arasındadır.
Belediye sınırları içinde bulunan 01.08.2007 yılında müdürlük olarak faaliyete geçmiştir.
2017 yılı içerisinde belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında olan kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüştür. Belediyemiz
Başkanlığının yazılı olarak verilen dilekçelerin yanı sıra ruhsat ve denetim müdürlüğüne telefon ile bildirilen ihbar ve şikâyetlerini göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve gerekse esnaflarla ile ilgili çalışmalarımız sürmüştür.
Bu çalışmalar yapılırken belediye, esnaf ve vatandaş dayanışması ön plana alınmış olup ceza vermektense çok şehrimizin güzelleşmesini ve ruhsatsız iş yerlerin ruhsat almaya esnaf ve vatandaşların mağdur edilmemesine özen gösterilmiştir.
2017 yılı içerisinde verilen ruhsat sayısı Gayri sıhhi müessese ruhsatı 4 adet, normal ruhsat 19 adet, GSM ruhsatı 4 adet, olmak üzere toplam 27 adet ruhsat verilmiştir. Gelen yazımız 40, giden yazımız 32 adettir.

MEVCUT PERSONEL

1 Adet Müdür
1 Adet Memur

6- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV TANITIMI
Belediyemiz 2017 Yılı Bütçesi 8.600.000.00 TL olarak hazırlanmış,
Belediyemiz; Yazı İşleri Müdürlüğü-Özel Kalem-Fen işleri Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü-Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak birimlere ayrılmış olup harcamaları aşağıda yer almaktadır.
1-Yazı İşleri Müdürlüğü Bütçesi 130.739.27 TL olup bunun 105.739.27 TL harcanmış olup 24.915.03 TL ‘si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

2-Özel Kalem Bütçesi 834.411.53 TL olup bunun 720.513.80 TL harcanmış olup 113.897.73 TL’si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

3-Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesi 5.645.386.33 TL olup 5.425.529.31 TL harcanmış olup 219.857.02 TL si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesi 1.563.948.55 TL olup 1.435.863.79 TL harcanmış olup 128.084.76 TL si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

5-Zabıta Müdürlüğü Bütçesi 200.903.76 TL olup 135.479.06 TL harcanmış olup 65.424.70 TL’si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

6-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Bütçesi 37.500.02 TL olup 0.00 TL harcanmış olup 37.500.02 TL si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bütçesi 182.195.51 TL olup 0.00 TL harcanmış olup 182.195.51 TL si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

8-Bilgi İşlem Müdürlüğü Bütçesi 5.000.00 TL olup bunun 0.00 TL harcanmış olup 5.000.00 TL si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

2017 Yılı Gider Bütçesi 8.600.000.00 TL olup, 7.823.125.23 TL harcanmış olup, 776.874.77 TL’si harcanmayıp iptal edilmiştir.
2017 Yılı Gelir Bütçesi 11.274.354.11 TL olup, 8.924.302.58 TL olarak gerçekleşmiş 2.350.051.53 TL Tahakkuk 2018 yılına devir edilmiştir.

KASA HESABI Hareketleri 2017 yılında Borç 618.174.39 TL Alacak 618.174.39 TL olarak işlem görmüştür.Devir 0,00 dır.

BANKA HESABI Hareketleri 2017 yılında borç 7.557.019.97 TL alacak 7.542.327.45 TL olup 2018 yılına devir 14.692.52 TL

BÜTÇE EMANET HESABI HESAPLARI Önceki Yıllarla birlikte borç 12.939.976.16 TL
Alacak kalanı 5.851.339.28 TL 2018 yılına devir 7.088.636.88 TL

EMANET HESABLARI 2017 Yılında Alacak 3.216.909.74 TL Borç 100.584.46 TL 2015 Yılına Devir 3.116.325.28 TL

MEVCUT PERSONEL
1 Adet Müdür V.
1 Adet Büro Elemanı

7- BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE TANIMI
Bilgi İşlem Müdürlüğü, bilgisayar teknolojisinin getirdiği çağdaş imkânlardan yararlanmak suretiyle, belediye hizmetlerinin hızlı, hatasız bir şekilde yürütülmesini sağlamakta, bu amaçla ihtiyaç duyulan yazılım ve donanımı tespit ederek gerekli sistemleri kurmakta, işletmekte ve bu alandaki yeni teknolojileri takip ederek belediyenin hizmetlerini sunmaktadır.
Belediyemizde 35 bilgisayar, 15 yazıcı ve 1 adet tarayıcı bulunmaktadır. CAT Tipi UTP kablolaması yaptırılmış, her katta 24 çıkışlı Network dağıtım cihazı takılmış, belediyemizin tüm birimleri yerel ağa bağlanarak otomasyon ve internet hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmıştır.
Hizmet binası içinde 1 adet kablosuz, 2 adet kablolu, toplamda 3 adet bağlantı ile kesintisiz internet hizmeti sunulması sayesinde belediyemizdeki tüm çalışanlar internet üzerinden her türlü mevzuat, yayın ve gelişmeler, anında takip etmektedir. Sistemdeki kullanıcılar tanımlanarak şifreleri belirlenmiş, yetkileri düzenlenmiştir. Belediye Bütçe ve Muhasebe işlemleri (Belediyemizdeki tüm ödeme emri işlemleri otomasyon üzerinden gerçekleştirilmektedir.) Genel tahakkuk tahsilat işlemleri (Belediye gelirlerinin tümüne ait tahakkuklar otomasyon üzerinden hazırlanmaktadır. Fen İşleri Müdürlüğünün harcamalara katılım işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Araç Bakım ve Stok Takibi sistem üzerinden gerçekleştirilmektedir. Encümen ve meclis kararları web sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Evlendirme Takibi (MERNİS işlemleri) işlemleri TC Kimlikleri ve adres sorgulama sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. Hizmet binasında 8 adet, belediye garajında 8 adet olmak üzere toplamda 16 adet güvenlik kamerası hizmet vermektedir. Belediyemizde kablosuz internet ağı kullanımı işlemleri devam etmektedir. Araç ve insan gücünün daha verimli bir performansa kavuşturulması ve denetlenmesi amacıyla kurulan Araç Takip Sisteminin ön çalışmaları denem amaçlı olarak başlatılmıştır. Müdürlüğümüzde çalışan elemanlar, daha verimli çalışabilmeleri için çeşitli kurslara gönderilmiştir. Güncel Kadastro bilgilerini Tapu Kadastro Müdürlüğünün güncel demografik bilgilerin sisteme akışını sağlayabilmek için doğrudan belediyeye bağlanmasına yönelik çalışmalar yüzde 90 oranında tamamlanmış olup, eksik kısımları 2018 yılında çalışmaktadır.
Mevcut otomasyon sistemine İçişleri Bakanlığı Adres Kayıt Sistemi ve TC Kimlik No sorgulama bölümleri anlaşmalı olduğumuz firma tarafından güncellenmiş Müdürlüğümüz tarafından Nüfus Müdürlüğü ile yapılan anlaşma işle TC Kimlik Sorgula, MERNİS Sistemlerine geçilmiştir. Belediyenin iç ve dış güvenliğinin sağlanması için çeşitli yerlere kameralar konularak buradan gelen görüntülerin bir merkezden kaydedilmedi hedefi % 95 gerçekleştirilmiştir. Sistem eksiksiz bir şekilde yürümektedir.
E-imza (elektronik imza) çalışmalarının alt yapısını oluşturarak 2018 yılı sonuna kadar sistemin oturtulması hedeflenmektedir. Elektronik arşivleme çalışmalarının gerekli alt yapısını oluşturarak 2018 yılı sonuna kadar sistemin oturtulması hedeflenmektedir.

MEVCUT PERSONEL:
1 Adet Müdür V.
1 Adet Büro Elemanı
Meclis 1.Başkan Vekili Ferruh TATARLI’nın başkanlığınca 2017 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü ve oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamalar neticesinde Meclis üyelerimizden Gazi ADAMHASAN, Abidin ALTUNBAŞ, Adnan BOLAT, H.Ali ÇETİN, Yusuf ÜNAL, Süleyman SERT, Osman BOLAT, İlyas DEMİRALP ve Bülent ÖZER’in 9 kabul oyu ile birlikte.Ali ŞİMŞEK, Ferruh TATARLI, M.Aydın KANGUR, Mahmut BALLIK, Recep İZCİ, Hasan BULUT ve İsmail SAĞLAM ile birlikte 7 red oyuna karşın, oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.
Gazi ADAMHASAN                                                    Ferruh TATARLI                                                  Mahmut BALLIK
Meclis Başkanı                                                              Meclis Kâtibi                                                         Meclis Kâtibi

 

HaberlerİÇERİK ARAMA