2017 YILI NİSAN AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

12 Nisan 2017 14:41

 

     T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

2017 YILI NİSAN AYINDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

 

05/04/2017 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Ali ŞİMŞEK-Abidin ALTUNBAŞ-Mahmut BALLIK-Osman BOLAT-İlyas DEMİRALP-İsmail SAĞLAM-Ferruh TATARLI-Adnan BOLAT-Recep İZCİ-Hasan Ali ÇETİN-Hasan BULUT-M.Aydın KANGUR ve Süleyman SERT

 

05/04/2017 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: Yusuf ÜNAL – Bülent ÖZER

 

07/04/2017 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILAN

MECLİS ÜYELERİ   

Meclis Başkanı: Gazi ADAMHASAN

Üyeler: Abidin ALTUNBAŞ-Mahmut BALLIK-Osman BOLAT- Adnan BOLAT-  İlyas DEMİRALP- Recep İZCİ -Hasan Ali ÇETİN-M.Aydın KANGUR-Yusuf ÜNAL-  İsmail SAĞLAM – Bülent ÖZER- Ferruh TATARLI ve Süleyman SERT.

 07/04/2017 TARİHLERİNDE TOPLANTIYA KATILMAYAN

MECLİS ÜYELERİ   

Üyeler: Ali ŞİMŞEK- Hasan BULUT

 

 Belediye Meclisinin Nisan Ayı toplantısının;

4.Olağan Toplantısının 5.Birleşiminin 1.Oturumu 05/04/2017 Çarşamba Saat:14.00’de

5.Olağan Toplantısının 6.Birleşiminin 1.Oturumu 07/04/2017 Cuma Saat:11.00’de

alınan Meclis Karar Özetleri:

 

Karar No: 2017/10

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi uyarınca iki adet encümen üyeliği seçimine geçildi.      Gündem hakkında Meclis Başkanı Gazi ADAMHASAN, 5393 sayılı belediye kanununun 33. maddesi uyarınca iki adet encümen üyeliği seçimi ile ilgili Meclisi bilgilendirdi. Seçim gizli oyla yapıldı. Yapılan tasnif neticesinde M.Aydın KANGUR’a 14 oy, Abidin ALTUNBAŞ’a 13 oy, Hasan BULUT’a 1 oy çıktığı görüldü. Buna göre M.Aydın KANGUR ve Abidin ALTUNBAŞ’a belediye encümen üyeliğine seçildiği görüldü.

 

Karar No: 2017/11

5393 sayılı belediye kanununun 24. maddesi uyarınca Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en çok beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurulabilir. İhtisas Komisyonları, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının, meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur hükmünce, Meclis üyelerinden Recep İZCİ İmar Komisyonu üyeliğinin üç kişiden oluşturulmasını teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamalar neticesinde üç kişiden oluşması ve 1 yıllığına görev yapmalarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

  Karar No: 2017/12

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi uyarınca İmar Komisyonu Üyeliği seçimine geçildi.Üç kişiden oluşan İmar Komisyon üyeliği için,  Meclis üyelerimizden Recep İZCİ, Meclis Başkanından söz alarak, Mahmut BALLIK ve Ferruh TATARLI’yı, H.Ali ÇETİN ise Süleyman SERT’i teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamalar neticesinde Mahmut BALLIK, Ferruh TATARLI ve Süleyman SERT’in İmar Komisyonu üyeliklerine seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 

 Karar No: 2017/13

5393 sayılı belediye kanununun 24. maddesi uyarınca Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en çok beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurulabilir. İhtisas Komisyonları, her siyasi parti gurubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının, meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur hükmünce, Meclis üyelerimizden Recep İZCİ, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinin üç kişiden oluşturulmasını ve 1 yıllığına görev yapmalarını teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamalar neticesinde Plan ve Bütçe Komisyonunun üç kişiden oluşturulmasını ve 1 yıllığına görev yapmalarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 Karar No: 2017/14

5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi uyarınca Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği seçimine geçildi. Üç kişiden oluşan Plan ve Bütçe Komisyon üyeliği için, Meclis üyelerimizden Recep İZCİ, İlyas DEMİRALP ve Adnan BOLAT’ı, H.Ali ÇETİN ise İsmail SAĞLAM’ı teklif etti. Başka teklif olmadığından oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamalar neticesinde İlyas DEMİRALP, Adnan BOLAT ve İsmail SAĞLAM’ın Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine seçilmelerinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

 Karar No: 2017/15

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi uyarınca Kamu mali yönetim kontrol kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde, Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri belirlenmiş performans ölçülerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporu aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır.

1-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 GÖREV TANIMI

              Yazı İşleri Müdürlüğü İmamoğlu Belediyesine gelen ve giden yazıların ilgili yerlere ulaşmasını sağlayan kayıt yapan ve bu işleri düzenleyen Belediyemizin çok önemli ünitesidir. Belediyemizin vatandaşlardan resmi kuruluşlardan Kamu iktisadi teşekküllerden ve özel kuruluşlardan gelen talepler ile Belediyemizin üniteleri arasındaki yazışmalar ve tüm müdürlüklerden gelen posta evraklarının postaya verilmesi ve Başkanlık Makamının tüm emir ve genelgelerini koordine eder ve bunun takibini sağlar. Başkanlıkça Meclis ve Encümen günlerine girmek üzere havale edilmiş evrakı düzenli bir şekilde Meclis Başkanlık divanına ve Encümen Başkanlığına sunulmak ve görüşülmesi sırasında meri yasalar hükümdeki usul ve esaslar takip edilerek kayıtlarını tutmak ve kararlarını yazarak ilgili yerlere ulaştırmak. T.C İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel müdürlüğü tarafından verilen yetkiye Dayanarak Evlenme işlerini yapmak.

 

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR

 a)Belediyemize bağlı Tüm müdürlükler ile Resmi Özel Kuruluşlar ve vatandaşlardan gelen evraklar sayısı: 2011 Adet olup 83 Âdetine cevap verilmiştir.

b)Belediyemiz yazı işleri müdürlüğünce 2016 yılı içerisinde 600 evrak gönderilmiştir

c)Belediye Encümenince alınan karar sayısı: 37

d)Belediye Meclisi oturum sayısı: 13

e)Belediye Meclisince alınan karar sayısı: 24

f)Belediyemizde yapılan nikâh sayısı: 207

g)Belediyemizde yapılan ilan sayısı: 207

 PERSONEL İŞLERİ

 GÖREV TANIMI

 Müdürlüğümüz tarafından yürütülen personel işleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu, içerisinde 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılmış olan yönetmeliklerdeki usul ve esaslar çerçevesinde işlemler yürütülmektedir.

 

 

07. 2005 Gün ve 25874 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanun yasalar gereği yapılması gereken yenilikler yapılarak güncelleştirilmiş olup gerekli uygulamalara geçilmiştir.

Müdürlüğümüz 657 Sayılı yasaya ve 4857 Sayılı İş Kanununa göre çalışan personellerimizin bütün özlük işlemlerini zamanında ve düzenli olarak yapmaktadır, memur ve işçilerimizin adına yapılan işlemleri ana başlıklar halinde sıralamak gerekirse: Memur ve işçi atama ve nakil işlemleri, Geçici görevlendirme işlemleri, Asalet Tasdik işlemleri, Kadro teklif, iptal ve ihdas işlemleri, Derece ve Kademe ilerlemesi işlemleri, Açık ‘tan atama izni işlemleri, Disiplin İşlemleri, Sicil işlemleri, Yıllık ve Hastalık izin işlemleri, Ücretsiz izin işlemleri. Yan ödeme zam ve tazminatla ilgili işlemler. Askerlik borçlanması ve hizmet birleştirilmesi işlemleri

Emeklilik işlemleri, İşçi ve Memurların Şahsi dosyasının tutulması işlemleri Personelin hizmet açısından eğitim sağlanması için plan ve program Hazırlanması. Hizmet içi eğitim düzenlenmesi, Yazı İşleri Müdürümüzün görevidir.

 

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR

 Belediyemizde Toplam Memur sayısı 145 olup, 2 Adet Sözleşmeli ve dolu memur 22 kişi, Daimi işçi sayısı 73 olup, dolu kadro sayısı 3 kişidir.

Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapan memurlar ve 4857 sayılı yasaya tabii olarak çalışan işçilerden kendi istekleri ile emekli olan personellerin kıdem tazminatları hesaplanarak ödemeleri yapılmakta olup izin ücretleri hesaplanması tahakkuk ve müzakerelerin düzenlenmesi yapılmıştır.

İş ve İşçi Bulma kurumuna yasal olarak aylık olarak işçilerin Personel hareket çizelgesi bildirilmektedir. Yeni işe alınan işçilerin işe giriş bildirgeleri tanzim edilerek Sosyal sigortalar Müdürlüğüne gerekli forumlar doldurularak bildirilmiştir.

Belediye Başkanlığımızda 657 sayılı yasaya tabii olarak çalışan personellerin tabii oldukları yasa gereğince yapılması gereken kademe ve derece ilerlemeleri yapılmıştır. Belediye Başkanlığımızda işçi ve Memur olarak çalışan tüm personellerin özlük işlemleri ile ilgili rutin işlemler Başkanlık makamınca verilen diğer işlemler yerine getirilmiştir.

Belediyemizde İşe alınan ve herhangi bir sebeple işten ayrılan işçilerin EK-I ve Ek-2 bildirgeleri Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA’ ya bildirilmiştir.

Be1ediyemizde görev yapan 3 Adet Kadrolu işçilerimiz Hizmet İş Sendikasına kayıtlı üyesidir. Belediyemizde görev yapan memurlardan 22 Adet Memur 2 Adet Sözleşmeli Memurumuz olup, Türk Yerel Hizmet-Sen Sendikasına kayıtlı üyesidir.

  MEVCUT PERSONEL:

1 Adet Müdür. V

1 Adet Memur

 

 

2- ÖZEL KALEM

 

GÖREV TANIMI:

Özel kalem Başkanlık Makamının çalışma koşullarını hafifletmek ve üniteler arası iletişimi sağlamaktır. Ayrıca muhtarlar, meslek odaları, parti temsilcilerinin sendikalar, kamu kurum ve kuruluşlarının vatandaşların belediye başkanı ile görüşme taleplerini, ziyaretlerini planlar, programlar ve rutin çalışmalarına devam etmiştir.

 DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARI:

Belediyemiz hudutları içerisinde yardıma muhtaç, yoksul ailelere, 5393 sayılı Belediye Kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde belediyemizin ekonomik gücüne göre hane halkına yapılan yardım 9.000,00 TL’dir. Cenaze evleri, hasta ziyaretleri ve düğünlere yardım yapılmak üzere malzeme ve yemek alınması,  Bayramlaşma giderleri(Ramazan Bayramı Kurban Bayramı), Öğretmenler Günü hediye kupa bardak alınması, İlçe halkına dağıtılmak üzere aşure yapılması, Ramazan ayında ilçe halkına dağıtılmak üzere imsakiye alınması,  Yılbaşında ilçe halkına dağıtılmak üzere 2017 yılı takvimi alınması, Ramazan ayında ilçe halkına ve ilçe belediye başkanlarına iftar yemeği verilmesi, Kutlu doğum haftasında cami ve işyerlerine dağıtılmak üzere gülsuyu alınması, İlçemizin Tv kanallarında tanıtım programı yapılması, 23 Nisan İlköğretim Okulu mescidine halı alınması dönem içi çalışmalarımızdır.

 

 3- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

FALİYETLER

Fen İşleri Müdürlüğüne 2016 Yılı içerisinde 277 adet evrak gelmiştir.492 adet evrak gitmiştir.

İşçi çalıştırılması, işçilik hizmet alımı ihalesi yapılmış olup, büro elemanı hizmetleri 7 kişi, bayındırlık hizmetlerinde 7 kişi, şoför hizmeti 7 kişi, temizlik hizmetleri 7 kişi, Büro temizlik hizmetlerinde 7 kişi, Numarataj hizmetlerinde 6 kişi, Kepçe operatörü hizmetleri 4 kişi, Park bahçe hizmetlerinde 7 kişi olarak toplam 52 kişi çalıştırılmıştır.

İlçemizin yeni bağlanan Camili Mahallesinin muhtelif sokaklarına 25.984 m2, Sevinçli Mahallesinin muhtelif sokaklarına 8.924 m2 ve Malıhıdırlı Mahallesi muhtelif sokaklarına 14.894 m2 kilit parke taşıyla yol yaptırılmış olup halkın hizmetine sunulmuştur.

İlçemiz Hürriyet Mahallesi muhtelif sokaklarına 13.125 metre, Cumhuriyet Mahallesi muhtelif sokaklarına 5865 metre, Fatih Mahallesi muhtelif sokaklarına 8.665 metre, Otluk Mahallesi 2500 metre ve Sevinçli Mahallesi 500 metre, toplam 30.655 metre stabilize malzeme ile yol yapılmış olup, halkımız hizmetine sunulmuştur.

Akaryakıt ihalesi açılmış olup belediyemizin ihtiyacı olan araçlarına madeni yağ ve akaryakıt alınmıştır. Belediyemiz araçlarının akaryakıt ihtiyacı karşılanmıştır.

İlçemize yapılacak olan işlerle ilgili yardım talebi projeleri hazırlanarak ilgili Bakanlıklara gönderilmiştir.

 

MEVCUT PERSONEL:

1 Adet Müdür V.

1 Adet Memur

 TEMİZLİK İŞLERİ

 GÖREV TANIMI

         Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan temizlik işleri belediyemiz sorumluluk alanında bulunan ve temizlenmekle sorumlu olduğu mahalleler ve sokakların temizliğinin yapılması sağlanmaktadır.

Yukarıda sayılan işlemler gece ve gündüz, Pazar ve resmi tatiller, dini bayramlar dâhil olmak üzere seri bir şekilde sürdürülüp gerekirse yıkanarak temizlenmektedir. Çöplerin, molozlar, poşetler gibi benzeri atıklar kaldırımlar ve yol kenarında bırakılmakta yaya ve taşıt trafiğine seyri ne mani ortamlar yaratılmamasına dikkat edilmiştir. Mahalleler ve diğer sayılan yerlere çöp bidonları yerleştirerek çöplerin dağıtılmalarına mahal vermeden vardiyalı bir şekilde çöplerin günde ve saatinde alınması sağlanmaktadır.

 

  MEVCUT PERSONEL:

3 Adet kadrolu işçi

 SATIN ALMA

GÖREV TANIMI

          Fen işleri Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan satın almada, belediyemiz bünyesinde bulunan tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili maddeleri dikkate alınarak işin durumuna göre yürütmektedir.

 

 

 

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR

         Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm birimlerin hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için ihtiyaç duyduğu, piyasadan temini zorunlu olan mal ve hizmet alımlarından en kaliteliyi en uygun fiyata ve istenilen sürede temin etmek amacı ile azami rekabet şartlarının oluşturulması ve devlet yararının korunmasına 2016 yılında özen gösterilmesine çalışılmıştır.

2016 yılı içerisinde çeşitli ihtiyaçlar için yaklaşık 690 adet değişik firmadan teklifler alınmış 245 adet fatura ile mal ve hizmet alımı yapılmıştır. Sürekli kullanılan ve topluca alınmasında fayda görülen malzemeler 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili maddelerine göre alınarak kullanıma sunulmuştur.

Çalışma şartlarına göre acilen ve peyderpey ihtiyaç duyulan malzemeler ise resmi kurumlar ve yetkili bayiiler başta olmak üzere en ciddi ve güvenilir esnaflar seçilerek doğrudan temin yolu ile satın alınmıştır.Belediyemiz birimlerinde kullanılan klima, bilgisayar, fax, fotokopi ve benzeri cihazlar için yetkili ve uzman firmalar ile bakım onarım sözleşmeleri yaparak hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi temin edilmeye devam edilmiştir.

 

Belediyemiz bütçe imkânları 4734 sayılı K.İ.K.’nu 22/d Maddesi hükümleri içerisinde ve tasarruf genelgelerine uyularak sürdürülmüştür.

Doğrudan Teminle Yapılan Harcamalar:

 MEVCUT PERSONEL:

2 Adet Personel

 

 

4-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 FAALİYETLER

 

İmar ve Şehircilik müdürlüğüne 2016 yılı içerisinde 373 adet evrak gelmiştir. 962 adet evrak gitmiştir.109 adet normal inşaat ruhsatı, 106 adet yapı kullanma izin belgesi, 6 adet ifraz dosyası, 13 adet encümene dosya gönderilmiştir. 7 adet tevhit dosyası mevcuttur.51 adet ekspertiz raporuna cevap verilmiştir.109 adet imar durumu belgesi düzenlenmiştir. Revizyon çalışmamız devam etmektedir.

 

    MEVCUT PERSONEL

 

1 adet Müdür V.

1 adet Memur

 

 

5- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

  GÖREV TANIMI

      Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı yasalar gereği Belediyelere verilmiş olan yetkiler çerçevesinde Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında halkımızın daha çağdaş bir kentte yaşayabilmeleri için Belediye suçlarını ihlal edenleri tespit etmek, gerekli yasal uyarıları yapmak, yapanlara zabıt varakası düzenleyip, Belediye Encümenine cezalarla ilgili bildirimde bulunmak görevleri arasındadır.

2016 Yılı içerisinde Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında olan kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüştür. Belediyemiz Başkanlığına yazılı olarak verilen dilekçelerin yanı sıra Zabıta Müdürlüğüne telefon ile bildirilen ihbar ve şikâyetlerde göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve gerekse seyyar esnaflar ile ilgili çalışmalarımız sürmüş kaldırım işgalleri ve okul önlerindeki çirkin görüntü ve yığılmalar önlenmiş gerekse sabit esnaflarımız belirli bir düzen içerisinde denetlenmiştir.

 

2016 yılı içerisinde 135 adet yazı gelmiştir.29 adet yazı gitmiştir.20 adet ölçü ve tartı beyanı düzenlenmiştir.3 kişiye belediye ihtarı düzenlenmiştir.2 Adet iş yeri mühürlenerek kapatılıp, verilen süre sonunda tekrar açılarak iş yeri sahiplerine teslim edilmiştir. Belediyemiz tarafından düzenlenen toplantı ve etkinlikler ile ilgili davetiyeler, Belediyemiz birimlerinin göndermiş olduğu yazı ve tebligatlar Zabıta ekipleri tarafından dağıtılmıştır. Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağından gelen ekiplere yardımcı olunmuştur.

 

MEVCUT PERSONEL

1 Adet Müdür V.

2 Adet Zabıta Memuru

 

 06-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ruhsat ve denetim müdürlüğü 5393 sayılı yasalar gereği Belediyelere verilmiş olan yetkiler çerçevesinde belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında görevleri arasındadır.

Belediye sınırları içinde bulunan 01.08.2007 yılında müdürlük olarak faaliyete geçmiştir.

2016 yılı içerisinde belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında olan kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüştür. Belediyemiz

Başkanlığına yazılı olarak verilen dilekçelerin yanı sıra Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne telefon ile bildirilen ihbar ve şikâyetlerini göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve gerekse esnaflarla ile ilgili çalışmalarımız sürmüştür.

 

Bu çalışmalar yapılırken belediye, esnaf ve vatandaş dayanışması ön plana alınmış olup ceza vermektense çok şehrimizin güzelleşmesini ve ruhsatsız iş yerlerin ruhsat almaya esnaf ve vatandaşların mağdur edilmemesine özen gösterilmiştir.

2016 yılı içerisinde verilen Ruhsat sayısı Gayri sıhhi müessese ruhsatı 5 adet, normal ruhsat 13 adet, olmak üzere toplam 18 adet Ruhsat verilmiştir. Gelen yazımız 15, giden yazımız 25 adettir.

 

 MEVCUT PERSONEL

1 Adet Müdür

 

 

7- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 GÖREV VE TANITIMI

Belediyemiz 2016 Yılı Bütçesi 11.800.000,00 TL olarak hazırlanmış

Belediyemiz; Yazı İşleri Müdürlüğü-Özel Kalem Müdürlüğü-Fen işleri Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü-Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak birimlere ayrılmış olup harcamaları aşağıda yer almaktadır.

 

1-Yazı İşleri Müdürlüğü Bütçesi 105.500,00 TL olup, bunun 70.536,83 TL harcanmış olup 34.963,17 TL‘si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

2-Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi 1.547.414,39 TL olup, bunun 610.754,67 TL harcanmış olup 936.659,72 TL’si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

3-Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesi 7.873.927,98 TL olup, bunun 7.729.066,99 TL harcanmış olup 2.144.860,99 TL’si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 4-Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesi 1.323.157,63 TL olup, bunun 937.294,58 TL harcanmış olup 385.863,05 TL’si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

5-Zabıta Müdürlüğü Bütçesi 300.000,00 TL olup, bunun 177.845,33 TL harcanmış olup 122.154,67 TL’si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 6-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Bütçesi 50.000,00 TL olup, bunun 0,00 TL harcanmış olup 50.000,00 TL’si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bütçesi 600.000,00 TL olup 0,00 TL harcanmış olup 600.000,00 TL’si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

2016 Yılı Gelir Bütçesi 11.800.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Gerçekleşen 7.525.498,40 TL oranı % 67.46’dır.

 

KASA HESABI: 2016 yılı hareketleri Borç 1.038.241,43 TL, Alacak 1.038.241,43 TL olarak işlem görmüştür. Devir 0,00’dır.

 

 BANKA HESABI: 2016 yılı hareketleri Borç 7.607.378,61 TL, Alacak 7.537.384,63 TL olup, 2017 yılına 69.993,98 devir  TL’dir.

 

BÜTÇE EMANET HESABI HESAPLARI Önceki Yıllarla birlikte borç 13.376.818,49 TL

Alacak kalanı 7.676.305,73 TL 2017 yılına devir 5.700.512,76 TL’dir.

 

EMANET HESAPLARI 2016 Yılında Alacak 2.284.408,48 TL, Borç 117.114,65 TL, 2017 Yılına Devir 2.167.293,83 TL’dir.

 

MEVCUT PERSONEL

1 Adet Müdür V.

 

 

Meclis 1.Başkan Vekili Ferruh TATARLI başkanlığında 2016 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü

ve oylamaya geçildi. İşaretle yapılan oylamalar neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

Karar No: 2017/16

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/04/2017 tarih ve 72394418-99883035/ 180 sayılı, İmamoğlu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 6144 ve 6152 parsellere park yapımı projesine ait teklif Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanmış olan, 1/5000 ölçekli nazım imar planına istinaden, 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yaptırılması ile ilgili, Müşterek Komisyonlardan geldiği şekliyle 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yaptırılması için işaretle yapılan oylamalar neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 Karar No: 2017/17

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/04/2017 tarih ve 72394418-99883035/ 181 sayılı, İmamoğlu İlçesi Hürriyet Mahallesi konut alanı olarak gözüken 1044 Nolu parselin kapalı semt pazarı yeri olarak değiştirilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının yaptırılması ile ilgili, Müşterek Komisyonlardan geldiği şekliyle 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatının yaptırılması işaretle yapılan oylamalar neticesinde kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Gazi ADAMHASAN                           Ferruh TATARLI                             Mahmut BALLIK                                     

   Meclis Başkanı                                Meclis Kâtibi                                    Meclis Kâtibi

 

 

    

HaberlerİÇERİK ARAMA