2015 YILI FAALİYET RAPORU

14 Nisan 2016 11:29

 

T.C.

İMAMOĞLU BELEDİYESİ

2015 YILI FAALİYET RAPORU

 

        5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesi uyarınca Kamu mali yönetim kontrol kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde, Stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri belirlenmiş performans ölçülerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporu aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır.

 

1-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

GÖREV TANIMI

                          

          Yazı İşleri Müdürlüğü İmamoğlu Belediyesine gelen ve giden yazıların ilgili yerlere ulaşmasını sağlayan kayıt yapan ve bu işleri düzenleyen Belediyemizin çok önemli ünitesidir. Belediyemizin vatandaşlardan resmi kuruluşlardan Kamu iktisadi teşekküllerden ve özel kuruluşlardan gelen talepler ile Belediyemizin üniteleri arasındaki yazışmalar ve tüm müdürlüklerden gelen posta evraklarının postaya verilmesi ve Başkanlık Makamının tüm emir ve genelgelerini koordine eder ve bunun takibini sağlar. Başkanlıkça Meclis ve Encümen günlerine girmek üzere havale edilmiş evrakı düzenli bir şekilde Meclis Başkanlık divanına ve Encümen Başkanlığına sunulmak ve görüşülmesi sırasında meri yasalar hükümdeki usul ve esaslar takip edilerek kayıtlarını tutmak ve kararlarını yazarak ilgili yerlere ulaştırmak. T.C İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel müdürlüğü tarafından verilen yetkiye Dayanarak Evlenme işlerini yapmak.

 

 DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR

 

a)Belediyemize bağlı Tüm müdürlükler ile Resmi Özel Kuruluşlar ve vatandaşlardan gelen evraklar sayısı: 2513 Adet olup 103 Âdetine cevap verilmiştir.

b)Belediyemiz yazı işleri müdürlüğünce 2015 yılı içerisinde 538 evrak gönderilmiştir

c)Belediye Encümen oturum sayısı: 85

d)Belediye Encümenince alınan karar sayısı: 64

e)Belediye Meclisi oturum sayısı: 11

f)Belediye Meclisince alınan karar sayısı: 31

g)Belediyemizde yapılan nikâh sayısı: 194

h)Belediyemizde yapılan ilan sayısı:192

 

PERSONEL İŞLERİ

 

GÖREV TANIMI

 

Müdürlüğümüz tarafından yürütülen personel işleri 5393 Sayılı Belediye Kanunu, içerisinde 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu ve bu kanunlara dayanılarak çıkartılmış olan yönetmeliklerdeki usul ve esaslar çerçevesinde işlemler yürütülmektedir

  1. 07. 2005 Gün ve 25874 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanun yasalar gereği yapılması gereken yenilikler yapılarak güncelleştirilmiş olup gerekli uygulamalara geçilmiştir.

Müdürlüğümüz 657 Sayılı yasaya ve 4857 Sayılı İş Kanununa göre çalışan personellerimizin bütün özlük işlemlerini zamanında ve düzenli olarak yapmaktadır, memur ve işçilerimizin adına yapılan işlemleri ana başlıklar halinde sıralamak gerekirse: Memur ve işçi atama ve nakil işlemleri, Geçici görevlendirme işlemleri, Asalet Tasdik işlemleri, Kadro teklif, iptal ve ihdas işlemleri, Derece ve Kademe ilerlemesi işlemleri, Açık ‘tan atama izni işlemleri, Disiplin İşlemleri, Sicil işlemleri, Yıllık ve Hastalık izin işlemleri, Ücretsiz izin işlemleri. Yan ödeme zam ve tazminatla ilgili işlemler. Askerlik borçlanması ve hizmet birleştirilmesi işlemleri

 

Emeklilik işlemleri, İşçi ve Memurların Şahsi dosyasının tutulması işlemleri Personelin hizmet açısından eğitim sağlanması için plan ve program Hazırlanması. Hizmet içi eğitim düzenlenmesi, Yazı İşleri Müdürümüzün görevidir.

 

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR

 

Belediyemizde Toplam Memur sayısı 145 olup, 2 Adet Sözleşmeli ve dolu kadro 22 kişi, Daimi işçi sayısı 73 olup, dolu kadro sayısı 3 kişidir.

Belediyemizde 657 sayılı yasaya tabi olarak görev yapan memurlar ve 4857 sayılı yasaya tabii olarak çalışan işçilerden kendi istekleri ile emekli olan personellerin kıdem tazminatları hesaplanarak ödemeleri yapılmakta olup izin ücretleri hesaplanması tahakkuk ve müzakerelerin düzenlenmesi yapılmıştır.

İş ve İşçi Bulma kurumuna yasal olarak aylık olarak işçilerin Personel hareket çizelgesi bildirilmektedir. Yeni işe alınan işçilerin işe giriş bildirgeleri tanzim edilerek Sosyal sigortalar Müdürlüğüne gerekli forumlar doldurularak bildirilmiştir.

Belediye Başkanlığımızda 657 sayılı yasaya tabii olarak çalışan personellerin tabii oldukları yasa gereğince yapılması gereken kademe ve derece ilerlemeleri yapılmıştır. Belediye Başkanlığımızda işçi ve Memur olarak çalışan tüm personellerin özlük işlemleri ile ilgili rutin işlemler Başkanlık makamınca verilen diğer işlemler yerine getirilmiştir.

Belediyemizde İşe alınan ve herhangi bir sebeple işten ayrılan işçilerin EK-I ve Ek-2 bildirgeleri Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü ANKARA ‘ ya bildirilmiştir.

Be1ediyemizde görev yapan 3 Adet Kadrolu işçilerimiz Hizmet İş Sendikasına kayıtlı üyesidir. Belediyemizde görev yapan memurlardan 22 Adet Memur 1 Adet Sözleşmeli Memurumuz olup, Türk Yerel Hizmet-Sen Sendikasına kayıtlı üyesidir.

 

 MEVCUT PERSONEL:

1 Adet Müdür. V

2 Adet Memur

 

 

2- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

FALİYETLER

Fen İşleri Müdürlüğüne 2015 Yılı içerisinde 194 adet evrak gelmiştir.284 adet evrak gitmiştir.

İşçi çalıştırılması, işçilik hizmet alımı ihalesi yapılmış olup, büro elemanı hizmetleri 15 kişi, bayındırlık hizmetlerinde 15 kişi, şoför hizmeti 15 kişi, temizlik hizmetleri 15 olarak toplam 60 kişi çalıştırılmıştır.

Akaryakıt ihalesi açılmış olup belediyemizin ihtiyacı olan araçlarına madeni yağ ve akaryakıt alınmıştır. Belediyemiz araçlarının akaryakıt ihtiyacı karşılanmıştır.

İlçemize yapılacak olan işlerle ilgili yardım talebi projeleri hazırlanarak ilgili Bakanlıklara gönderilmiştir.

 

MEVCUT PERSONEL:

1 Adet Müdür V.

1 Adet Memur

 

 TEMİZLİK İŞLERİ

 GÖREV TANIMI

         Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan temizlik işleri belediyemiz sorumluluk alanında bulunan ve temizlenmekle sorumlu olduğu mahalleler ve sokakların temizliğinin yapılması sağlanmaktadır.

Yukarıda sayılan işlemler gece ve gündüz, Pazar ve resmi tatiller, dini bayramlar dâhil olmak üzere seri bir şekilde sürdürülüp gerekirse yıkanarak temizlenmektedir. Çöplerin, molozlar, poşetler gibi benzeri atıklar kaldırımlar ve yol kenarında bırakılmakta yaya ve taşıt trafiğine seyri ne mani ortamlar yaratılmamasına dikkat edilmiştir. Mahalleler ve diğer sayılan yerlere çöp bidonları yerleştirerek çöplerin dağıtılmalarına mahal vermeden vardiyalı bir şekilde çöplerin günde ve saatinde alınması sağlanmaktadır.

Belediyemiz ayrıca sinekle mücadele yapmış ve bu vesile ile yaz boyu sivrisinekle ilkbaharda larva ile mücadele etmiştir.

 

  MEVCUT PERSONEL:

3 Adet kadrolu işçi

 

 

 

 

SATIN ALMA

GÖREV TANIMI

                 Fen işleri Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan satın almada, belediyemiz bünyesinde bulunan tüm birimlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili maddeleri dikkate alınarak işin durumuna göre yürütmektedir.

 

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR

         Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm birimlerin hizmetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için ihtiyaç duyduğu, piyasadan temini zorunlu olan mal ve hizmet alımlarından en kaliteliyi en uygun fiyata ve istenilen sürede temin etmek amacı ile azami rekabet şartlarının oluşturulması ve devlet yararının korunmasına 2015 yılında özen gösterilmesine çalışılmıştır.

2015 yılı içerisinde çeşitli ihtiyaçlar için yaklaşık 600 adet değişik firmadan teklifler alınmış 212 adet fatura ile mal ve hizmet alımı yapılmıştır. Sürekli kullanılan ve topluca alınmasında fayda görülen malzemeler 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili maddelerine göre alınarak kullanıma sunulmuştur.

Çalışma şartlarına göre acilen ve peyderpey ihtiyaç duyulan malzemeler ise resmi kurumlar ve yetkili bayiiler başta olmak üzere en ciddi ve güvenilir esnaflar seçilerek doğrudan temin yolu ile satın alınmıştır.

Belediyemiz birimlerinde kullanılan klima, bilgisayar, fax, fotokopi ve benzeri cihazlar için yetkili ve uzman firmalar ile bakım onarım sözleşmeleri yaparak hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi temin edilmeye devam edilmiştir.

Belediyemiz bütçe imkânları 4734 sayılı K.İ.K.’nu 22/d Maddesi hükümleri içerisinde ve tasarruf genelgelerine uyularak sürdürülmüştür.

 

Doğrudan Teminle Yapılan Harcamalar:

 

 MEVCUT PERSONEL:

2 Adet Personel

 

  3-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

FAALİYETLER

 

İmar ve Şehircilik müdürlüğüne 2015 yılı içerisinde 437 adet evrak gelmiştir.491 adet evrak gitmiştir.109 adet normal inşaat ruhsatı, 106 adet yapı kullanma izin belgesi, 6 adet ifraz dosyası, 13 adet encümene dosya gönderilmiştir. 7 adet tevhit dosyası mevcuttur.51 adet ekspertiz raporuna cevap verilmiştir.109 adet imar durumu belgesi düzenlenmiştir. Revizyon çalışmamız devam etmektedir.

 

    MEVCUT PERSONEL

 

1 adet Müdür V.

1 adet Memur

 

 

4- ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 

   GÖREV TANIMI

 

Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı yasalar gereği Belediyelere verilmiş olan yetkiler çerçevesinde Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında halkımızın daha çağdaş bir kentte yaşayabilmeleri için Belediye suçlarını ihlal edenleri tespit etmek, gerekli yasal uyarıları yapmak, yapanlara zabıt varakası düzenleyip, Belediye Encümenine cezalarla ilgili bildirimde bulunmak görevleri arasındadır.

2015 Yılı içerisinde Belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında olan kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüştür. Belediyemiz Başkanlığına yazılı olarak verilen dilekçelerin yanı sıra Zabıta Müdürlüğüne telefon ile bildirilen ihbar ve şikâyetlerde göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve gerekse seyyar esnaflar ile ilgili çalışmalarımız sürmüş kaldırım işgalleri ve okul önlerindeki çirkin görüntü ve yığılmalar önlenmiş gerekse sabit esnaflarımız belirli bir düzen içerisinde denetlenmiştir.

Bu çalışmalar yapılırken Belediye-Esnaf-Vatandaş dayanışması ön plana alınmış olup ceza vermek den çok şehrimizin güzelleşmesini, çirkin ve kaçak yapılaşmanın önlenmesini esnaf ve vatandaşların mağdur edilmemesine özen gösterilmiştir.

 

 

2015 yılı içerisinde 89 adet yazı gelmiştir.26 adet yazı gitmiştir.82 adet ölçü ve tartı beyanı düzenlenmiştir.11 kişiye belediye ihtarı düzenlenmiştir.2015 yılı 7 Haziran ve 3 Kasım Genel Seçimlerinde İlçe Yüksek Seçim Kurulunun verdiği sayılar doğrultusunda mahalle ve okullara düzenli olarak sandıklar dağıtılıp tekrar toplanmıştır. 4 Adet iş yeri mühürlenerek kapatılıp, verilen süre sonunda tekrar açılarak iş yeri sahiplerine teslim edilmiştir. Belediyemiz tarafından düzenlenen toplantı ve etkinlikler ile ilgili davetiyeler, Belediyemiz birimlerinin göndermiş olduğu yazı ve tebligatlar Zabıta ekipleri tarafından dağıtılmıştır.

 

 

MEVCUT PERSONEL

1 Adet Müdür V.

2 Adet Zabıta Memuru

 

 

05-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

Ruhsat ve denetim müdürlüğü 5393 sayılı yasalar gereği Belediyelere verilmiş olan yetkiler çerçevesinde belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında görevleri arasındadır.

Belediye sınırları içinde bulunan 01.08.2007 yılında müdürlük olarak faaliyete geçmiştir.

2015 yılı içerisinde belediyemizin yetki ve sorumluluk alanında olan kanun ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde çalışmalar sürdürülmüştür. Belediyemiz

Başkanlığına yazılı olarak verilen dilekçelerin yanı sıra Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne telefon ile bildirilen ihbar ve şikâyetlerini göz önüne alınarak değerlendirilmiş ve gerekse esnaflarla ile ilgili çalışmalarımız sürmüştür.

Bu çalışmalar yapılırken belediye, esnaf ve vatandaş dayanışması ön plana alınmış olup ceza vermektense çok şehrimizin güzelleşmesini ve ruhsatsız iş yerlerin ruhsat almaya esnaf ve vatandaşların mağdur edilmemesine özen gösterilmiştir.

2015 yılı içerisinde verilen Ruhsat sayısı Gayri sıhhi müessese ruhsatı 11 adet, normal ruhsat 22 adet, GSM ruhsatı 1 adet, olmak üzere toplam 34 adet Ruhsat verilmiştir. Gelen yazımız 34, giden yazımız 53 adettir.

 

MEVCUT PERSONEL

1 Adet Müdür

1 Adet Memur

 

 

6- MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

        GÖREV VE TANITIMI

Belediyemiz 2015 Yılı Bütçesi 12.244.508,64 TL olarak hazırlanmış

Belediyemiz; Yazı İşleri Müdürlüğü-Özel Kalem Müdürlüğü-Fen işleri Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü-Zabıta Müdürlüğü-Ruhsat Ve Denetim Müdürlüğü-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak birimlere ayrılmış olup harcamaları aşağıda yer almaktadır.

1-Yazı İşleri Müdürlüğü Bütçesi 131.319,38 TL olup, bunun 43.946,74 TL harcanmış olup 87.372,64 TL‘si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

2-Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi 1.295.214,42 TL olup, bunun 658.285,64 TL harcanmış olup 636.928,83 TL’si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

3-Fen İşleri Müdürlüğü Bütçesi 8.098.958,17 TL olup, bunun 4.093.596,32 TL harcanmış olup 4.005.361,85 TL’si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü Bütçesi 1.871.984,68 TL olup, bunun 793.247,50 TL harcanmış olup 1.078.737,18 TL’si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

5-Zabıta Müdürlüğü Bütçesi 317.853,56 TL olup, bunun 194.692,00 TL harcanmış olup 123.161,56 TL’si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

 

6-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Bütçesi 19.042,38 TL olup, bunun 324,00 TL harcanmış olup 18.718,38 TL’si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

7-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Bütçesi 538.500,00 TL olup 49.163,52 TL harcanmış olup 489.336,48 TL’si ödenek harcanmayıp iptal edilmiştir.

 

 

2015 Yılı Gelir Bütçesi 12.244.508,64 TL olarak tahmin edilmiştir. Gerçekleşen 5.833.255,72 TL oranı % 47.64’dür.

 

KASA HESABI: 2015 yılı hareketleri Borç 882.370,82 TL, Alacak 882.370,82 TL olarak işlem görmüştür. Devir 0,00’dır.

 

BANKA HESABI: 2015 yılı hareketleri Borç 7.189.634,72 TL, Alacak 7.087.872,40 TL olup, 2016 yılına devir 101.762,32 TL’dir.

 

 

BÜTÇE EMANET HESABI HESAPLARI Önceki Yıllarla birlikte borç 11.303.429,29 TL

Alacak kalanı 3.282.350,85 TL 2016 yılına devir 8.021.078,44 TL’dir.

 

 

EMANET HESABLARI 2016 Yılında Alacak 1.688.071,63 TL, Borç 56.079,64 TL, 2016 Yılına Devir 1.631.991,99 TL’dir.

 

MEVCUT PERSONEL

1 Adet Müdür V.

3 Adet Memur

 

 

                                

                                                                                                                                                                                                                                                              Gazi ADAMHASAN

                                                                                Belediye Başkanı                                                                                              

 

                

HaberlerİÇERİK ARAMA